baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Analysis of comparative approach and cost approach in the aspect of real property market value.

Tomasz Adamczyk, Jan Ruchel

Vol. 9, no. 4 (2015), s. 15-24

Full text: pdfPDF

Abstract:

The market value of real property, as the most frequently determined value category, can be defined according to one of three approaches: comparative, income or mixed approach. According to the International Valuation Standards cost approach may also be applied to estimate the market value. The article contains an analysis of the results of the market values obtained from two valuation approaches – comparative and cost approach. The use of cost approach came down to applying the algorithms presented by the authors in their previous papers and publications. Apart from the analysis of the obtained market values for several real properties, an analysis of variances was also conducted, illustrating the confidence level of the obtained results.

Wartość rynkowa nieruchomości, jako najczęściej wyznaczana kategoria wartości, może być określona w jednym z trzech podejść wyceny: porównawczym, dochodowym i mieszanym. Według Międzynarodowych Standardów Wyceny również podejście kosztowe może zostać zastosowane do oszacowania wartości rynkowej. W artykule przeanalizowano uzyskanye wyniki wartości rynkowych nieruchomości uzyskane przy zastosowaniu dwóch podejść wyceny: porównawczego i kosztowego. Podejście kosztowe sprowadzało się do zastosowania algorytmów prezentowanych przez autorów we wcześniejszych pracach i publikacjach. Poza analizą uzyskanych wartości rynkowych kilkunastu nieruchomości poddano również analizie wariancje obrazujące stopień zaufania do otrzymanych wyników.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.4.15