baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Legal bases of decisions subdividing real property – case study.

Agnieszka Bieda, Jan Ruchel

Vol. 9, no. 4 (2015), s. 25-32

Full text: pdfPDF

Abstract:

The subdivision of real property is performed according to defined laws. One of the them is the Act of 21 August 1997 on real property management which imposes on the executive branch of municipalities an obligation to perform subdivision procedures. According to this Act, if the division of real property is performed by a municipality commune head (mayor or president of a city), such a procedure must end in an administrative decision. The subdivision can be shown in the cadastre and in land register only when this decision comes into force. The Act indicates a few methods to subdivide real property. They are included in art. 92–95 and are the basis of a decision approving the subdivision. There are also other references to the Act in the subdivision documents (art. 96–99). The authors intended to check the legal basis of decisions subdividing real property based on the Act on real property management in 1998–2014, in two municipalities.

Podział nieruchomości realizowany jest na podstawie ściśle wyznaczonych norm prawnych. Jedną z nich jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, która nakłada obowiązek prowadzenia postępowań podziałowych m.in. na organy wykonawcze gmin. Zgodnie z zapisami tej ustawy w przypadku gdy podział nieruchomości wykonywany jest przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), postępowanie podziałowe musi zostać zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. Dopiero po jej uprawomocnieniu podział może zostać ujawniony w katastrze nieruchomości oraz w księgach wieczystych. W niniejszej ustawie wskazanych jest kilka możliwości podziału nieruchomości. Zawarte są one w art. 92–95 i stanowią podstawę wydania decyzji zatwierdzającej podział. Poza nimi w dokumentach podziałowych odnaleźć można także inne odesłania do ustawy (art. 96–99). Zamiarem autorów było sprawdzenie, jak kształtują się zapisy podstaw prawnych w wydawanych decyzjach o podziale nieruchomości. W tym celu przeanalizowano wszystkie sprawy dotyczące podziałów nieruchomości przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w latach 1998–2014 w dwóch gminach.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.4.25