baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Application of GIS analyses to identify the problematic agricultural areas in the course of land consolidation.

Ewa Głowienka-Mikrut, Justyna Wójcik-Leń

Vol. 9, no. 4 (2015), s. 45-55

Full text: pdfPDF

Abstract:

Defectivenesses occurring in agricultural production space can be eliminated through the performance of comprehensive land consolidation and exchange works. An essential issue in Poland when proceeding with land consolidation works is that of agricultural problem areas (OPR). In the paper the authors proposed conducting a number of GIS analyses for a properly selected set of criteria connected with landform features of the village of Hłudno, based on which agricultural problem areas were isolated and visualized. As part of that research, on the basis of SRTM digital terrain model, maps of slopes, aspects and susceptibility to erosion were developed. Using relevant re-classification procedures, proper weights (criteria) were assigned to those maps, thus providing grounds for producing a final map of types of suitability/defectiveness of agricultural space within the examined area of interest.

Wadliwości występujące w rolniczej przestrzeni produkcyjnej można eliminować, realizując kompleksowe prace scalenia i wymiany gruntów. W Polsce w odniesieniu do prac scalenia gruntów istotne staje się zagadnienie obszarów problemowych rolnictwa (OPR). W artykule autorzy zaproponowali przeprowadzenie wielu analiz GIS z uwzględnieniem odpowiednio dobranego zestawu kryteriów związanych z ukształtowaniem terenu wsi Hłudno. Według tych kryteriów wydzielono i zwizualizowano OPR. W ramach badań na podstawie numerycznego modelu terenu SRTM przygotowano mapy nachyleń, ekspozycji i podatności na erozję. Za pomocą stosownych procedur reklasyfikacji mapom nadano odpowiednie wagi (kryteria), które stały się podstawą do wygenerowania końcowej mapy typów przydatności/wadliwości rolniczej przestrzeni badanego obszaru.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.4.45