baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Innovative algorithm of vector translation method for the measurements of corners of building structures using RTN GNSS technology.

Robert Krzyżek

Vol. 9, no. 4 (2015), s. 73-84

Full text: pdfPDF

Abstract:

The paper presents the results of a research experiment which involved measuring the corners of building structures in the RTN GNSS mode. The base points were determined in real time, and in order to determine the coordinates of the corners of building structures, the method of line-line intersection was used. The obtained values of the coordinates were modified using the algorithm developed by the author, called the method of vector translation. These activities yielded the Cartesian coordinates X and Y of corners of building structures, which ensured high reliability of the position of an object in the field.

W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu badawczego dotyczącego pomiaru naroży budynków w trybie RTN GNSS. Punkty bazowe zostały wyznaczone w czasie rzeczywistym, natomiast do określenia pierwotnych współrzędnych naroży budynków wykorzystano metodę przecięcia prostych. Wartości uzyskanych współrzędnych zostały poddane dodatkowemu kształtowaniu przy zastosowaniu autorskiego algorytmu zwanego metodą translacji wektorów. Czynności te prowadzą do otrzymania współrzędnych prostokątnych X i Y naroży budynków, które zapewniają wysoką wiarygodność położenia obiektu w terenie i na mapie.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.4.73