baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


A Life Cycle Assessment of the Municipal Waste Management System in Tarnów.

Katarzyna Grzesik, Magdalena Usarz

Vol. 10, no. 2 (2016), s. 29-38

Full text: pdfPDF

Abstract:

Life Cycle Assessment, which is considered to be one of the most effective methods of environmental management, is a useful tool to evaluate the environmental aspects of waste management systems. The LCA procedure is a complex task and requires a precise definition of the scope of a research, acquisition of a variety of accurate data, as well as a skillful selection of a method for assessing environmental aspects. This article aims to analyze the life cycle of the municipal waste management system in Tarnów in 2012, using the IWM-PL model, the application in the Polish language version, launched in 2011. The functional unit is the total amount of municipal waste in the waste management system, i.e. the amount of mixed solid and selectively collected municipal waste, collected in Tarnów in 2012, and transported to materials recovery facility or to disposal. The boundaries of the system include recovery and disposal processes carried out in these facilities, as well as transportation of waste there. The IWM-PL model calculates emissions to air and water for the functional unit, and then converts them into six impact categories: carcinogens, respiratory system – inorganic compounds, respiratory system – organic compounds, climate change, acidification/eutrophication, ecotoxicity. Impact categories are assigned to two damage categories: human health and ecosystem quality. The performed assessment of the life cycle of the municipal waste management system in Tarnów in 2012 revealed a negative impact on the environment. The final result, expressed in eco-points (Pt), is significantly higher in the category of human health than in ecosystem quality. Emissions of methane and carbon dioxide from land filling process greatly contribute to the value of the obtained result. The waste management system should be altered and the land fill of mixed municipal solid waste (including bio-waste) should be abandoned in order to reduce the negative environmental impact of municipal waste management in Tarnów.

Analiza cyklu życia uważana za jedną z najefektywniej-szych metod zarządzania środowiskowego, jest użytecznym narzędziem do oceny aspektów środowiskowych systemów gospodarki odpadami. Przeprowadzanie LCA jest złożonym zadaniem i wymaga precyzyjnego określenia zakresu badań, pozyskania wielu dokładnych danych, jak również umiejętnego doboru metody oceny aspektów środowiskowych. Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy cyklu życia sytemu gospodarki od-padami komunalnymi w Tarnowie (stan w roku 2012) za pomocą modelu IWM-PL, polskojęzycznej aplikacji wydanej w 2011 roku. Jednostką funkcjonalną jest ogólna ilość odpadów komunalnych wprowadzonych do systemu gospodarki odpadami, tj. ilość odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane i selektywne w roku 2012 w Tarnowie, przekazana do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania. Granice systemu obejmują procesy odzysku i unieszkodliwiania prowadzone w instalacjach oraz transport odpadów do tych instalacji. W modelu IWM-PL obliczane sąemisje do powietrza i wody w przeliczeniu na jednostkę funkcjonalną. Są one następnie przekształcane w sześć kategorii wpływu: czynniki rakotwórcze, układ oddechowy – związki nieorganiczne, układ oddechowy – związki organiczne, zmiana klimatu, zakwaszenie/eutrofizacja i ekotoksyczność. Kategorie wpływu przyporządkowane są dwóm kategoriom szkody: zdrowie ludzkie i jakość ekosystemu. Przeprowadzona analiza cyklu życia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Tarnowie w roku 2012 wykazała negatywne oddziaływanie na środowisko. Wynik końcowy wyra-żony w ekopuntach (Pt) jest dużo wyższy w kategorii zdrowie ludzkie niż w kategorii jakość ekosystemu. Do wysokiej wartości uzyskanego wyniku przyczyniają się przede wszystkim emisje metanu i dwutlenku węgla w procesie składowania odpadów. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami komunalnymi w Tarnowie należy dążyć do zmiany systemu gospodarki odpadami i odejścia od składowania zmieszanych odpadów komunalnych (w tym bioodpadów).

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.2.29