baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The Impact of Socio-Economic Factors on the Size of the External Plot Patchwork – a Case Study of Brzustowiec Village, in the Łódzkie Voivodship.

Przemysław Leń, Monika Mika

Vol. 10, no. 2 (2016), s. 43-51

Full text: pdfPDF

Abstract:

The patchwork of plots is one of the major factors that have a negative impact on both the organization and the level of agricultural production. Excessive fragmentation reduces the intensity of the work and increases the cost of agricultural production, thereby generating lower and lower income. Due to the unfavorable geometry of the borders of plots, resulting from the significant fragmentation of land, patchwork of plots is also an impediment in the way of building a cadastral system in Poland. The article presents the size of the external patchwork of plots in Brzustowiec village, in the municipality of Drzewica in the Opoczno district. The analysis was conducted also in terms of economic and social factors with relevance in assessing the prospects of further development of the region, and thereby changes in the external patchwork of plots.

Szachownica gruntów jest jednym z istotnych czynników wywierających ujemny wpływ zarówno na organizację, jak i poziom produkcji rolniczej. Nadmierna fragmentacja zmniejsza intensywność prac oraz zwiększa koszty produkcji rolniczej, co po-woduje uzyskiwanie coraz niższych dochodów. Pod względem niekorzystnej geometrii granic działek, wynikającej ze znaczne-go rozdrobnienia gruntów, szachownica gruntów utrudnia także budowę systemu katastralnego w Polsce. W artykule zostały zaprezentowane rozmiary szachownicy zewnętrznej gruntów wsi Brzustowiec w gminie Drzewica, w powiecie opoczyńskim. Analizę przeprowadzono również pod kątem czynników gospodarczych i społecznych mających znaczenie w ocenie perspektyw dalszego rozwoju badanego regionu, a tym samym zmian szachownicy zewnętrznej gruntów.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.2.43