baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


An Analysis of the Correctness of the Data Disclosed in the Land Register and Buildings in the Area of Water Flowing on the Example of Smyków.

Aneta Mączyńska

Vol. 10, no. 2 (2016), s. 53-64

Full text: pdfPDF

Abstract:

General division of waters in Poland is regulated in the Water Law. Waters division is very essential, as it has direct impact on ownership. Boundary of watercourse disclosed in the register of land and buildings is border of the property, determines of the rights of ownership, that is why it is important to determine this properly. During work on this article author analysed compliance of the course of the boundaries presented in documents with their actual existence in Smyków community. Many of the usable lands were incorrectly marked. There have been found many ex-amples of changing the coast line. The compliance of cadastre datas in extent of ground water was estimated at the level of 25% and in case of the ditches/drainage ditches 40%.In this article the author wishes to draw attention to the need of correct demonstration of watercourse boundary shown in the register of land and buildings, pointing directly examples of its erroneous determination on the example of Smyków.

Ogólny podział wód w Polsce uregulowany jest przez ustawę Prawo wodne, zgodnie z którą wody dzielimy na powierzchniowe płynące oraz powierzchniowe stojące. Podział ten jest bardzo istotny, ponieważ bezpośrednio oddziałuje na prawo własności. Zgodnie z prawem wodnym wody płynące oraz grunty pod nimi stanowią bezpośrednią własność państwową, dlatego tak istotne jest poprawne ustalenie linii brzegowej. Na potrzeby pracy przeprowadzono analizę zgodności przebiegu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym ich przebiegiem w terenie na przy-kładzie gminy wiejskiej Smyków. Wykonując analizę, zauważono na mapie ewidencyjnej liczne przykłady błędnie oznaczonych użytków, stwierdzono również bardzo wiele przypadków błędnie wykazanej granicy cieku. Na podstawie przeprowadzonej analizy oszacowano zgodność danych katastralnych dotyczących wód płynących na poziomie 25%, a w przypadku rowów – na około 40%.W niniejszym artykule jego autorka pragnie zwrócić uwagę na potrzebę poprawnego wykazania granicy cieku w operacie ewidencji gruntów i budynków wskazując bezpośrednio przy-kłady jej błędnego określenia na przykładzie gminy Smyków.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.2.53