baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The Use of Virtual Reference Station of the Multifunctional Positioning System ASG-EUPOS to Optimize the Reference Layout of the Basic Realization Network.

Zbigniew Siejka

Vol. 10, no. 2 (2016), s. 65-76

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents the results of research on the use of virtual reference stations VRS (Virtual Reference Station) generated in the Polish multifunction system of satellite, active geodetic net-work ASG-EUPOS. The use of virtual reference stations allows us to strengthen the reference elements, shortening the length of the reference vectors, may also lead to an overall improvement the geometrical construction of the network to be determined. In this work basic research was focused on the determination of the optimal length of reference vectors, at a certain predetermined length of the observation session, executed using a static meth-od. The performed research experiments have shown, that this approach can improve the quality parameters in created in such a way setting-out network. However, the measurable effect of quality becomes noticeable after shortening of the length of reference vectors to about 35 km. This corresponds to approximately half of the distance in which the physical reference stations (CORS) were placed in the ASG-EUPOS system. The proposed solution leads to an increase of the external reliability related to the reference conditions and improves the accuracy especially in the absolute sense (determination of the GPS vectors and position errors of points).

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem wirtualnych stacji referencyjnych VRS (Virtual Reference Station) generowanych w polskim wielofunkcyjnym systemie satelitarnej, aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS. Wykorzystanie wirtualnych stacji referencyjnych pozwala na wzmocnienie układu elementów nawiązania, skrócenie długości wektorów nawiązania, może także prowadzić do ogólnej poprawy konstrukcji geometrycznej wyznaczanej sieci. W niniejszej pracy skoncentrowano sięn a określeniu optymalnej długości wektorów nawiązania przy określonej założonej długości sesji obserwacyjnej realizowanej metodą statyczną. Przeprowadzone eksperymenty badawcze dowiodły, że podejście takie umożliwia poprawę parametrów jakościowych zakładanej w taki sposób sieci realizacyjnej. Jednak wymierny efekt jakościowy staje się zauważalny po skróceniu długości wektorów nawiązujących do około 35 km. Odpowiada to w przybliżeniu połowie odległości, w jakiej zostały rozmieszczone stacje referencyjne (CORS) w systemie ASG-EUPOS. Zaproponowane rozwiązanie prowadzi do zwiększenia niezawodności zewnętrznej związanej z warunkami nawiązania oraz poprawia dokładność zwłaszcza w sensie bezwzględnym (wy-znaczenia wektorów GPS i błędów położenia punktów).

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.2.65