baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Conditions of the Professionalization of the Surveying Graduate Profile in Poland.

Radosław Wiśniewski, Justyna Brzezicka, Sabina Źróbek

Vol. 10, no. 3 (2016), s. 101-123

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper concerns the issue of professional education in the faculties of the surveying educational profile in view of cur-rent economic requirements, using the example of few faculties of geodesy in Poland. It presents a strategy of faculty operation and the direction of changes in teaching curricula as a consequence of economic transformations, the growing possibilities of higher education institutions, changing expectations of students and emerging barriers in the labour market. The following re-search methods were applied in this paper: studies of writings, surveys and case study. The paper also uses the literature of the subject, strategic documents of the faculty, experience of the authors of the study in this field and results of a survey concerning the professional path of four faculties graduates. The studies and analyses performed in the paper lead to the conclusion that the teaching of geodetic subjects is in the process of professionalization. Polish universities offering geodetic courses, of the following, have coped with political transformations; as a result of changes in educational offerings and integrating education goals with economic ones, educate geodesy and cartography graduates at the highest level in Europe; actively react to the changing expectations of students by adjusting educational measures to their declared needs; develop practical education far beyond classical geodesy and cartography; or, have intensively developed internal educational quality control systems.

Artykuł dotyczy kwestii profesjonalizacji kształcenia na kierunkach geodezyjnych w świetle wymagań współczesnej gospodarki. Egzemplifikację zagadnienia stanowią dane dotyczące profilu absolwentów kilku polskich uczelni. Przedstawiono w nim strategię rozwoju wydziału i kierunki zmian programów nauczania w następstwie przemian gospodarczych, rosnących możliwości uczelni wyższych, zmieniających się oczekiwań studentów i barier pojawiających się na rynku pracy. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: studiowanie literatury, analiza wyników przeprowadzonego wcześniej badania ankietowego oraz studium przypadku. Na potrzeby pracy wykorzystano także literaturę przedmiotu, strategię rozwoju wydziału, doświadczenia autorów artykułu w tym aspekcie oraz wyniki badania absolwentów dotyczącego profesjonalnej ścieżki kształcenia na czterech wydziałach. Przeprowadzone w pracy badania i analizy pozwalają na stwierdzenie, że kształcenie na kierunkach geodezyjnych podlega procesom profesjonalizacji. Polskie uczelnie wyższe kształcące na kierunkach geodezyjnych dobrze poradziły sobie z procesami transformacji ustrojowej; dzięki zmianom w ofercie kształcenia oraz powiązaniu kształcenia z gospodarką kształcą absolwentów geodezji i kartografii na najwyższym poziomie europejskim; aktywnie odpowiadają na zmieniające się oczekiwania studentów, dostosowując środki kształcenia do deklarowanych potrzeb; rozwijają kształcenie praktyczne znacznie wychodzące poza klasyczną geodezję i kartografię; intensywnie rozwijają wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.3.101