baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The Internet as the Present-Day Agora of Information and Knowledge.

Wiesław Babik

Vol. 10, no. 3 (2016), s. 17-25

Full text: pdfPDF

Abstract:

The internet is treated as the present-day agora of information and knowledge. The purpose of this article is to characterise the internet as a global information and knowledge market. The paper presents components and specific features of the internet, the internaut’s place on that market, and the existing threats to information and knowledge. Special attention is devoted to commercialisation, globalisation, diversification and internal contra-dictions occurring on that market, as well the evaluation of information and knowledge in market terms. On that background, the Polish experiences of building that agora are presented, as part of fulfilling the conception of an information and knowledge so-ciety, because the market power of information and knowledge sometimes raises controversy in Poland, which fact determines the uniqueness of the Polish contribution to the task of developing our global information and knowledge market.

Internet został potraktowany jako współczesna agora informacji i wiedzy. Celem artykułu jest charakterystyka Internetu jako globalnego rynku informacji i wiedzy. Zostały przedstawione jego elementy, specyficzne cechy, miejsce internauty na tym rynku, a także istniejące zagrożenia informacji i wiedzy. Zwrócono szczególną uwagę na komercjalizację, globalizację, dywersyfikację oraz wewnętrzne sprzeczności tego rynku, a także wycenę informacji i wiedzy w kategoriach rynkowych. Na tym tle omówiono polskie doświadczenia we współtworzeniu tej agory w ramach realizacji koncepcji społeczeństwa informacji i wiedzy, gdyż rynkowa potęga informacji i wiedzy czasami wywołuje w Polsce kontrowersje, co determinuje specyfikę polskiego wkładu w dzieło tworzenia tego globalnego rynku informacji i wiedzy.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.3.17