baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Possibilities of Using Fractal Geometry to Identify Areas at Risk of Their Shoreline Becoming Outdated.

Agnieszka Bieda

Vol. 10, no. 3 (2016), s. 39-47

Full text: pdfPDF

Abstract:

Surface flowing water is one of the fastest-changing and most unpredictable elements of the human environment, which affects the data entered into the database of the National Geodetic and Cartographic Documentation Center (primarily to the register of land and buildings). The fact that the shoreline is regarded as one of the so-called natural fractals was used in order to identify areas at risk of becoming outdated due to the action of surface water. To verify whether, at the level of detail of the cadastral database, rivers retain their fractal properties and whether these properties could be used to identify areas at risk of the shoreline becoming outdated, the course of the shoreline was analyzed, as well as the changes in the configuration of the boundaries of cadastral parcels located in their neighborhood. The analyzed area covered a several-kilometer section of the Vistula River near Krakow.

Wody powierzchniowe płynące to jeden z najszybciej i najbardziej nieprzewidywalnie zmieniających się elementów otoczenia człowieka, który wpływa na dane wprowadzane do baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (przede wszystkim do ewidencji gruntów i budynków). W celu wyznaczenia obszarów narażonych na dezaktualizację ze względu na działanie wody powierzchniowej wykorzystano fakt, że linia brzegowa traktowana jest jako jeden z tzw. fraktali naturalnych. Aby sprawdzić, czy na poziomie szczegółowości bazy danych katastralnych rzeki zachowują swoje fraktalne właściwości oraz czy te właściwości mogłyby zostać wykorzystane do wykrywania obszarów narażonych na dezaktualizację linii brzegowej, przenalizowano przebieg linii brzegowej oraz zmiany w konfiguracji granic ewidencyjnych działek położonych w ich sąsiedztwie. Analizowany obszar to kilkunastokilometrowy odcinek Wisły pod Krakowem.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.3.39