baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The Assessment of the Influence of Average Errors of Parcels’ Surface Areas on the Final Result of Land Properties’ Valuation Process.

Piotr Benduch

Vol. 10, no. 4 (2016), s. 27-38

Full text: pdfPDF

Abstract:

The result of the appraisal of a market value is most often a unit value, which is finally multiplied by the surface area of a real estate. It could be estimated that average errors in parcels’ surface areas would influence the final result of land property valuation. On the basis of the data obtained from geodesic and cartographic documentation centres, complemented by generated examples of the objects fulfilling the imposed criteria of the re-search process, the analysis of the scale and scope of average errors of parcel’ s surface area and their influence on the final result of valuation was conducted. It was presented that, with the greater unit value of a real estate, the influence is more significant. Depending on the case in question, the researched impact may be even more important than an accurate estimation of a unit value. It means that uncritical usage of the surface areas revealed in the register of land and buildings to estimate a market value of real properties is not a good solution. Such a practise may lead to a significant reduction of accuracy and credibility of the whole valuation process. It would be a good option if the influence of average errors of parcel’s surface area on real properties’ market value was verified and considered, which would undoubtedly bring positive results.

Wynikiem szacowania wartości rynkowej nieruchomości najczęściej jest wartość jednostkowa, która ostatecznie zostaje przemnożona przez pole powierzchni przedmiotowej nieruchomości. Można się zatem spodziewać, że błędy średnie pól po-wierzchni działek będą wpływały na finalny rezultat wyceny nieruchomości gruntowych. Na podstawie pozyskanych z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej danych, uzupełnionych o wygenerowane przykłady obiektów spełniających narzucone w procesie ba-dawczym kryteria, przeprowadzono analizę wielkości i zakresu wpływu błędów średnich pól powierzchni działek na ostateczny wynik wyceny nieruchomości gruntowych. Wykazano, że wpływ ten jest tym większy, im większa jest wartość jednostkowa przypisanych praw do nieruchomości. Zależnie od rozpatrywanego przypadku badane oddziaływanie może mieć nawet bardziej istotne znaczenie aniżeli dokładność szacowania wartości jednostkowej. Oznacza to, że bezkrytyczne korzystanie z pól po-wierzchni ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków do wyznaczania wartości rynkowej nieruchomości nie jest poprawnym rozwiązaniem. Takie postępowanie może prowadzić do istotnego obniżenia dokładności oraz wiarygodności całego procesu wyceny. W związku z tym warto, aby wpływ błędów średnich pól powierzchni na wartość rynkową nieruchomości był weryfikowany i uwzględniany, co niewątpliwie przyniesie pozytywne skutki.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.4.27