baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Harmonized Rating Land Property in Terms of Its Geometric Configuration.

Kamil Grudzień, Lesław Polny

Vol. 10, no. 4 (2016), s. 39-48

Full text: pdfPDF

Abstract:

The ambivalent nature of quantified rating features market on properties is revealed in each estimation of cadastral or market value process. Assigning appropriate values to set attributes describing the property is subjective, but it is also necessary in the process of market analysis. On the pages of this paper is therefore proposed a algorithm rating geometrical configuration of land properties. Such an approach to the problem can be helpful in the planning when assessment factors of geometric con-figuration of the property represents, proposed by the authors, the coefficient of compactness. This coefficient is calculated as the ratio of the area of cadastral parcels to the surface area of the minimum bounding box. The proposed methodology for assessing the shape of land property allows for the elimination of the human factor in the real estate valuation. This article was enriched by empirical implementation of proprietary solutions to the process of estimating the market value of land property.

Ambiwalentny charakter skwantyfikowanej oceny cech rynkowych nieruchomości objawia się w każdym procesie estymacji wartości katastralnej bądź rynkowej. Przypisanie ustalonym atrybutom odpowiednich wartości jest bowiem subiektywną, bo uznaniową czynnością leżącą u podstaw analizy rynku. W niniejszym opracowaniu proponuje się więc algorytm oceny konfiguracji geometrycznej nieruchomości gruntowych, który w zamyśle autorów winien być wdrożony zwłaszcza do wycen, w których kontrowersyjny jest aspekt wielkościowo -geometryczny przed-miotu szacowania. Mowa głównie o ustalaniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości gruntowej. W proponowanej metodologii sumaryczne zestawienie współczynników zawartości i wydłużenia stanowi autonomiczną ocenę geometrii nieruchomości. Opracowanie wzbogacono o implementację autorskich rozwiązań do procesu szacowania wartości rynkowej.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.4.39