baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Usage of GIS – Technologies for Plots of Land Registration.

Halyna Hreshchuk, Pavlo Kolodiy

Vol. 10, no. 4 (2016), s. 49-55

Full text: pdfPDF

Abstract:

Application of geographical information systems for inventory of land resources deserves high attention, because it is the main mechanism of land administrating to secure optimal use and protection of lands of any intended use, regardless of the form of ownership and farming. Along with quantitative indicators, characterizing conditions of existing land use, it is vitally important to supply carto-graphic information. To maintain cartographic information one needs the application of additional functions, relating to the type of presentation, technological calculations and attraction of technical documents to geographical information systems. We have handled a lot of data in the software environment Digitals, as a geographical information system, to analyze collection and processing of cartographic information in land management for the optimum support of rational use and inventory of lands under correct tackling of normative and planned cartographic tasks. We have also studied a list of issues, which can be settled by means of remote sensing data.

Wykorzystanie systemów informacji geograficznej do inwentaryzacji i zarządzania gruntami zasługuje na uwagę. Jest to główny sposób pozwalający na zarządzanie gruntami, zapewniający ich optymalne wykorzystanie oraz ochronę, niezależnie od ich przeznaczenia, formy własności czy sposobu użytkowania. Oprócz wskaźników ilościowych, charakteryzujących warunki użytkowania terenu, istotne jest dostarczenie informacji przestrzennych. Kartograficzne przedstawienie tych informacji w systemie informacji geograficznej wymaga wykorzystania dodatkowych funkcji, związanych z rodzajem prezentowanych danych, zastosowania nowych rozwiązań technologicznych oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej. W niniejszym artykule zbadano możliwość wykorzystania środowiska oprogramowania Digitalis jako systemu informacji geograficznej pozwalającego na gromadzenie i przetwarzanie informacji kartograficznej dotyczącej gruntów. Przeanalizowano możliwości oprogramowania jako narzędzia wspierającego racjonalne wykorzystanie gruntów oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości. Badano również możliwości wykorzystania danych teledetekcyjnych w programie Digitalis.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2016.10.4.49