baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Assessment of the 2010 Kura river flood using remote sensing data and GIS tools.

Amil T. Aghayev

Vol. 11, no. 2 (2017), pp. 15-28

Full text: pdfPDF

Abstract:

In the Kura River basin fl oods occur frequently and pose a major threat for the local population. This research aims to test if freely available remotely sensed data may provide valuable information on flood extent in this region. Flood in 2010 was analysed as a flood event example. Various maps illustrating this event were collected and compared to satellite Landsat data. A map of the fl ooded areas was developed with ArcGIS 10.2.1 software. Attention was paid to the identifi cation of inundated areas. It was found that there were serious faults in the map prepared by the responsible government agencies. On the basis of satellite image interpretation, districts completely and partly damaged by the flood were determined and mapped.

W dorzeczach rzeki Kura (Turcja) często występują powodzie stanowiące poważne zagrożenie dla lokalnej ludności. Przeprowadzone badania mają na celu sprawdzenie, czy ogólnodostępne dane teledetekcyjne mogą dostarczyć cennych informacji dotyczących zasięgu powodzi w tym regionie. Jako przykład przeanalizowano powódź, która miała miejsce w 2010 roku. Przedstawiono różne mapy ilustrujące to wydarzenie i porównano je z danymi satelitarnymi Landsat. Mapa obszarów zalanych została opracowana z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS 10.2.1. Szczególną uwagę poświęcono identyfikacji zalewanych obszarów. Badania wykazały, że w mapach przygotowanych przez agencje rządowe istniały poważne błędy. Na podstawie interpretacji zdjęć satelitarnych ustalono i odwzorowano obszary całkowicie i częściowo zniszczone przez powódź.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.2.15