baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The theory of pseudo-radiation local emitters value of properties with a differential propagation of prices wave.

Lesław Polny, Ewelina Wójciak

Vol. 11, no. 2 (2017), pp. 49-61

Full text: pdfPDF

Abstract:

The level of transaction prices arises from preferences of potential buyers, that is, from the current supply-demand relationship for individual market characteristics that diff erentiate the property from one another. However, you can take arbitrarily, but with a high probability that the largest share in price or in value property has its allocation in market space. The easiest and the most common price distribution model is the theorem that the highest form in the city center, the lowest observed in the periphery. Realignment of this doctrine was made by building a set of theses remaining in coherence with the author’s conception theory added: on the right-area real estate market, there are at least two emitt ers price, that means points on which unit prices are rising (emitt ers progressive) or decrease (emitt ers regressive) in pseudo-radial progress. By this, we mean intermitt ed price change relative to allocation real estate in design space with differential propagation of carrier prices wave, i.e. with variable development trends. Analysis of signal transmitt ed by polarizer pricing, assisted the GIS environment, based in Krakow’s housing market as a representative test material, assuming the being of three uncorrelated emitt ers. This made it possible to demonstrate and sustain the theory of pseudo-radiation (many) local emitt ers’ value property with a diff erential propagation-pricing wave and provide a vision its development, based on laws mechanics wave propagation on mirror water with a parallel assumption existence invariant prices islands.

Poziom cen transakcyjnych wynika z preferencji potencjalnych nabywców, czyli z aktualnej relacji między podażą a popytem na poszczególne cechy rynkowe, które różnicują nieruchomości względem siebie. Można jednak przyjąć arbitralnie, lecz z wysokim prawdopodobieństwem, że największy wpływ na cenę czy wartość nieruchomości ma jej alokacja w przestrzeni rynkowej. Najprostszym, a zarazem najbardziej rozpowszechnionym modelem rozkładu cen jest ten, w którym zakłada się, iż najwyższe ceny kształtują się w centrum miasta, najniższe zaś – w jego peryferiach. Urealnienia niniejszej doktryny dokonano, formułując zestaw tez pozostających w koherencji z autorską teorią w brzmieniu: na odpowiednim obszarowo rynku nieruchomości istnieją przynajmniej dwa emitery cenowe, czyli punkty, od których ceny jednostkowe rosną (emitery progresywne) bądź maleją (emitery regresywne) w postępie pseudoradialnym. Należy przez to rozumieć niejednostajną zmianę cen w zależności od alokacji nieruchomości w analizowanej przestrzeni o dyferencyjnej propagacji fal cenonośnych, tzn. o zmiennych tendencjach rozwojowych. Analizę sygnału transmitowanego przez polaryzatory cenowe, wspomaganą środowiskiem GIS, oparto na krakowskim rynku lokali mieszkalnych, jako reprezentatywnym materiale testowym, przy za- łożeniu istności trzech nieskorelowanych emiterów. Pozwoliło to dowieść i podtrzymać teorię pseudoradiacji (wielu) lokalnych emiterów wartości nieruchomości z dyferencyjną propagacją fal cenowych oraz przedstawić wizję jej rozwoju opartą na prawach mechaniki rozchodzenia się fal na lustrze wody przy paralelnym założeniu istnienia niezmienniczych wysp cenowych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.2.49