baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


A probabilistic model of assessment of level network functionality.

Bogdan Wolski, Cezary Toś

Vol. 11, no. 2 (2017), pp. 73-83

Full text: pdfPDF

Abstract:

The question of stability of elevation points can be described at the phenomenological approach by means of a reliability model. The practical eff ect of analysis is a prediction of the destruction of the level network in the researched areas. The identification of the degradation process as a function of time enables the rational planning of updating measurements. The neuralgic point of the question is an acquisition of data which fulfi lls the reliability approach demands. This question as well as the procedure of the reliability analysis method of data is presented in this paper. In the examples of two cases the authors present the results of research on control level network situated in urban areas in compact sett lement conditions.

Zagadnienie stabilności punktów wysokościowych daje się opisać w podejściu fenomenologicznym za pomocą modelu niezawodności. Praktycznym efektem analizy niezawodności jest prognoza destrukcji badanej osnowy. Identyfikacja procesu degradacji jako funkcji czasu umożliwia racjonalne planowanie pomiarów aktualizujących i modernizacyjnych sieci niwelacyjnych. Newralgicznym elementem oceny stanu osnowy niwelacyjnej jest pozyskanie danych spełniających wymogi podejścia niezawodnościowego. Procedurę tę oraz algorytm analizy niezawodnościowej przedstawiono w artykule. Problem zilustrowano przykładami badań dwóch osnów zastabilizowanych na obszarach o gęstej zabudowie.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.2.73