baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Legal liability issues for mining damages.

Monika Zielińska

Vol. 11, no. 2 (2017), pp. 85-93

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article focuses on issues related to the legal liability for mining damages resulting from mining areas. Widely discussed legal regulations in relation to the fi eld of mining damages legislation. It was also presented chosen aspects of the scope of damages compensation that have changed over several decades. To summarize the current procedures shown sectional course of action claims for compensation for mining damage. Additionally, pointed to the numerous ties of geological and mining law with other branches of law.

Artykuł porusza problematykę związaną z odpowiedzialnością za szkody powstałe na terenach górniczych. Szerzej omówiono kwestie uwarunkowań prawnych, w odniesieniu do obowiązującego w zakresie szkód górniczych ustawodawstwa. Przedstawiono również wybrane aspekty problematyki odszkodowań, które ulegały zmianom na przestrzeni kilku dekad. Dla podsumowania aktualnie obowiązujących procedur ukazano przekrojowo tok dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód górniczych. Dodatkowo wskazano na liczne powiązania prawa geologicznego i górniczego z innymi gałęziami prawa.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.2.85