baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Parametric model of real estate valuation for land located in different land-use zones.

Agnieszka Bieda

Vol. 11, no. 4 (2017), pp. 17-33

Full text: pdfPDF

Abstract:

Various spatial planning conditions result in the establishment of lines delimiting specific land-use classes. These lines often cross cadastral boundaries. In this way, individual land properties may be located in different land-use zones. Since the land-use class is one of the attributes that signifi cantly influences the market value of real estate, it seems reasonable to verify whether the non-homogeneous land use of a property should be included in its valuation procedure in a special way. One of the options of special procedure in this case is dividing the transaction prices obtained for real properties similar to the one being valued (covered by different land-use zones) into components of those prices that correspond to fragments of the property that have different land uses. This procedure is made possible by some statistical models that can be used in a comparative approach. This paper aims to present the possibility of using a parametric model for the valuation of land properties located in different land-use zones and to verify whether it is reasonable to consider non-homogeneity in land-use classes when determining the value of land.

W efekcie różnorodnych uwarunkowań planowania przestrzennego powstają linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, które bardzo często przecinają granice katastralne. W ten sposób pojedyncze nieruchomości gruntowe mogą znaleźć się w obszarach o różnym przeznaczeniu. Ponieważ przeznaczenie jest jedną z tych cech, która ma znaczny wpływ na wartość rynkową nieruchomości, zasadne wydaje się sprawdzenie, czy niejednorodne przeznaczanie nieruchomości powinno być uwzględniane w wycenie nieruchomości w sposób szczególny. Jedną z możliwości specjalnego postępowania w takim przypadku jest rozdzielenie cen transakcyjnych otrzymywanych za nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej, która jest położona w obszarach o różnym przeznaczeniu, na składowe cen odpowiadające fragmentom nieruchomości o konkretnym przeznaczeniu. Postępowanie takie umożliwia część modeli statystycznych, które mogą być wykorzystywane w podejściu porównawczym. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania modelu parametrycznego do wyceny nieruchomości gruntowych objętych obszarami o różnym przeznaczaniu oraz sprawdzenie, czy zasadne jest uwzględnianie niejednorodności w przeznaczeniu nieruchomości gruntowych podczas określania ich wartości.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.4.17