baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Management of seaport real estate stock in relation port – marine city.

Agnieszka Dawidowicz, Anna Klimach, Agata Szpara

Vol. 11, no. 4 (2017), pp. 35-50

Full text: pdfPDF

Abstract:

The issue of managing real estate seaport stock is multidimensional. The issue requires taking into account not only the location and economic factors but also the aesthetic. The aesthetic factor is closely linked to the behavior of spatial order in the port-city. The key task in this area is satisfied by the manager’s seaports. In this paper, the authors analyzed the real estate seaport stock management system in Port of Gdansk (Poland). The system operates under different laws; in particular, the Act of 20 December 1996 on Ports and Harbors [2] and other. The aim of this article is to identify some activities of the Port of Gdansk Authority SA in the context of the Act on Ports and Harbors as they relate to the functionality of the management of the port real estate in the city of Gdansk as well as to identify factors that affect the current management of port real estate. Results of the analysis showed the procedures of the current and prospective resource management and the need to create a real estate stock management system. The authors pointed out the directions of sustainable management of the seaport real estate stock on the basis of the focus research. An innovative approach to this issue is to indicate the method of collecting data for the management of a specific resource that is a resource of port real estate. Port of Gdansk is a corporation that combines the duties of space management and conducts activities related to maritime transport.

Kwestia zarządzania portowym zasobem nieruchomości jest wielowymiarowa. Należy wziąć pod uwagę nie tylko lokalizację i czynniki ekonomiczne, ale również estetyczne. Zarządzanie nieruchomościami portowymi jest ściśle związane z zachowaniem ładu przestrzennego w porcie oraz w mieście portowym. Organ zarządzający mieniem portu realizuje kluczowe zadania w tym zakresie. W pracy przeanalizowano system zarządzania zasobem nieruchomości w Porcie Gdańsk SA (Polska). Gospodarowanie nieruchomościami portowymi odbywa się na podstawie różnych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach. W artykule przedstawiono niektóre działania Portu Gdańsk SA w kontekście ustawy o portach i przystaniach w stosunku do funkcjonalności portu w Gdańsku. Wyniki analizy ukazały procedury bieżącego i perspektywicznego zarządzania zasobami oraz potrzebę stworzenia systemu zarządzania zasobem nieruchomości. Na podstawie badań fokusowych autorki wskazały kierunki zrównoważonego zarządzania zasobem nieruchomości portu. Innowacyjnym podejściem do tej kwestii jest wskazanie sposobu zbierania danych do zarządzania branżowym zasobem nieruchomości, który jest zasobem nieruchomości portu. Port Gdańsk jest spółką łączącą obowiązki zarządzania przestrzenią oraz wykonywania czynności związanych z transportem morskim.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.4.35