baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Topological model of selected cadastral structures visualized in form of graphs.

Przemysław Lisowski, Elżbieta Lewandowicz

Vol. 11, no. 4 (2017), pp. 51-63

Full text: pdfPDF

Abstract:

The collection of cadastral data is basic spatial data on the basis of which processes associated with land management are conducted. In these activities, it is important that the cadastral structures are in the mathematical-topological model. Such works were being done on the basis of existing geometric data sets and selected sets of attributes. The aim of the present publication was created during these works, concerning the assessment of topological structures of the selected object. The research was associated with the records of neighborhood relationships of selected cadastral objects in the graph model. The graph model of cadastral structures enables the visual assessment of parcel fragmentation. The topological model of these structures is heterogeneous; therefore, it is difficult to clearly and analytically evaluate the sets. The results showed diversity in the structure of the cadastral road parcels. The model was created in the graph database. The results enabled us to find places with a particularly high fragmentation of road parcels. These are places that have arisen in the process of creating roads or their modernization – widening. The conclusions from the research indicate the need of merging parcels owned by municipalities, counties, provinces, or the Treasury (Directorate for National Roads and Motorways). An analysis of cadastral data sets in other Polish regions based on the data visualized in Geopotrals confi rms the existence of unjustifi ed parcel fragmentation in areas of newly built roads. The existing situation forces us to search for the causes for the occurrence of such fragmentation and seek solutions to organize them. Our final conclusions indicate the need to perform mergers in these parcels. After arranging these structures, it is easier to interpret the results of a spatial analysis based on the underlying cadastral data; also, a cadastral map would be clearer.

Zbiór danych katastralnych stanowi bazowe dane przestrzenne, na których opierają się procesy związane z zarządzaniem gruntami. Jest on także istotnym rejestrem, na podstawie którego prowadzi się analizy przestrzenne w procesach decyzyjnych. W tych działaniach ważny jest zapis struktur katastralnych w modelu matematyczno-topologicznym. Podjęto się takich prac na podstawie istniejących zbiorów danych, głównie geometrycznych i wybranych zbiorów atrybutów. Przy realizacji tego zadania wykreował się cel niniejszej publikacji związany z oceną topologiczną struktur katastralnych wybranego obiektu badawczego. Badania wiązały się z zapisem relacji sąsiedztwa wybranych obiektów katastralnych w modelu grafowym. Grafowy model struktur katastralnych pozwala na ocenę wizualną rozdrobnienia działek. Model topologiczny tych struktur jest niejednorodny i utrudnia jednoznaczną ocenę analityczną zbiorów. Wyniki wykazały różnorodność w strukturze działek ewidencyjnych pasów drogowych. Model stworzono w grafowej bazie danych. Wyniki pozwalają na znalezienie miejsc o szczególnym rozdrobnieniu działek pasa drogowego. Są to miejsca, które powstały w procesach tworzenia pasów drogowych lub ich modernizacji – poszerzania. Wnioski z wykonanych badań wskazują na konieczność scaleń działek, których właścicielami są gminy, powiaty, województwa czy Skarb Państwa (Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Analiza zbiorów katastralnych w innych regionach kraju, w oparciu o dane wizualizowane w Geopotralu, potwierdza istnienie nieuzasadnionego rozdrobienia działek na terenach nowo wybudowanych ciągów komunikacyjnych. Istniejąca sytuacja zmusza do poszukiwań przyczyn zaistnienia takiego rozdrobienia i szukania rozwiązań w celu ich uporządkowania. Wnioski końcowe wskazują na konieczność przeprowadzania scaleń w tych obszarach. Po uporządkowaniu tych struktur prostsza będzie interpretacja wyników analiz przestrzennych, opartych o bazowe zbiory katastralne, a także obraz mapy katastralnej będzie czytelniejszy.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.4.51