baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The effect of environmental stressors on respiration activity of afforested mine soils.

Anna Pudełko, Katarzyna Sroka

Vol. 11, no. 4 (2017), pp. 97-110

Full text: pdfPDF

Abstract:

The functioning of soils strongly depends on the activity of the soil microbial communities and their ability to withstand different environmental stresses. The aim of this work is to compare the effect of two frequently occurring stressors (drought-rewet and freeze-thaw cycles) on the basal respiration rate of mine and natural soils. Soil samples (n = 18) were delivered from the Szczakowa open-cast sand quarry in Poland. The samples were measured for organic matter (OM) content, basal respiration, pH levels, and electric conductivity. The studied mine and natural soils had a similar texture and were classified as loamy sands. The natural soils contained significantly more OM than the mine soils but did not differ in terms of pH. There were no significant differences in the OM content, pH, and texture of the soils under the studied tree species (Pine, Birch, Larch). Mine soils exhibited signifi cantly lower initial respiration rate (RESP value) than the natural soils (1.34 μg C-CO₂ g−1 24 h−1 vs. 3.13 μg C-CO₂ g−1 24 h−1). Five freeze-thaw cycles reduced cumulative CO₂ evolution both in both the mine and the natural soils by 17.8% and 6.7%, respectively. Moreover, the reaction of the respiration rate to dry-rewet cycles differed distinctly between the mine and natural soils. In the natural soils, all dry-rewet cycles increased the respiration rate, wherein the increase was much more pronounced in the last two cycles. We conclude that periods of drought in the summer and freeze-thaw events in the autumn and spring may have a stronger negative effect on the functioning of forest ecosystems in the reclaimed lands than in natural stands.

Funkcje gleb silnie zależą od aktywności mikroorganizmów i ich zdolności do przeciwstawiania się różnym stresom środowiskowym. Celem pracy było porównanie wpływu dwóch często występujących czynników stresowych – cykli susza-wilgoć i mrożenie-rozmrażanie – na respirację gleb industrioziemnych i gleb naturalnych. Próbki gleby (n = 18) zostały pobrane na zrekultywowanych terenach kopalni piasku w Szczakowej oraz w lasach naturalnych w jej sąsiedztwie. W próbkach oznaczono zawartość materii organicznej, tempo respiracji, pH i przewodność elektrolityczną. Badane próbki z gleb industroziemnych i naturalnych miały podobne uziarnienie i zostały sklasyfikowane jako piaski gliniaste. Gleby naturalne zawierały znacznie więcej OM [%] niż gleby industrioziemne, natomiast obie rozpatrywane kategorie gleb nie różniły się znacząco pod względem pH. Ponadto nie zaobserwowano istotnych różnic w zawartości materii organicznej, pH i uziarnienia gleb w próbkach pobranych pod różnymi drzewostanami (sosna, brzoza, modrzew). Gleby industroziemne wykazywały znacznie niższe początkowe wartości respiracji (1,34 μg C-CO₂ g−1 24 h−1 ) niż gleby naturalne (3,13 μg C-CO₂ g−1 24 h−1 ). Pięciocyklowy proces mrożenia-rozmrażania zredukował skumulowane wartości wydzielania CO₂ zarówno w industrozimenych, jak i naturalnych glebach o odpowiednio 17,8% i 6,7%. Ponadto reakcja na wskaźnik respiracji w cyklu susza-wilgoć różniła się znacząco w przypadku gleb industroziemnych i naturalnych: w glebach naturalnych wszystkie cykle suszenia-nawadniania zwiększały wartość respiracji, przy czym wzrost ten był bardziej widoczny w ostatnich dwóch cyklach. Podsumowując, można stwierdzić, że okresy suszy w lecie i mrożenia-rozmrażania jesienią oraz wiosną mogą wywierać bardziej negatywny wpływ na leśne ekosystemy na ternach zrekultywowanych niż na obszarach występowania naturalnych drzewostanów.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.4.97