baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Methodology of determining scope of executability of right of transmission easement for overhead power lines

Natalia Sajnóg, Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Vol. 12, no. 1 (2018), pp. 121-135

Full text: pdfPDF

Abstract:

Transmission easement as the basic legal title obtained by entrepreneurs permits the construction and later exploitation of transmission devices in the space of another person’s land property. It also allows for the regulation of unfavorable circumstances; i.e., situations where the devices were constructed without a held legal title to the land. The execution of transmission easement should be implemented in the necessary scope. The methodical and precise determination of its range, therefore, is important, because it also translates into a limitation of the constitutionally-protected ownership right. The scope of executability of the said right (the so-called “area of transmission easement”) in turn affects the amount of compensation payable to the owner of the encumbered land property, defined as compensation for any damage related to the construction and existence of transmission devices in the space of another person’s land property and remuneration for the establishment of the right itself. The objective of the article is to develop a methodology of determining the scope of executability of the right of a transmission easement based on the example of overhead power lines.

Służebność przesyłu, jako podstawowy tytuł prawny pozyskiwany przez przedsiębiorców, umożliwia budowę oraz późniejszą eksploatację urządzeń przesyłowych w przestrzeni cudzej nieruchomości. Pozwala również na regulację tzw. zaszłości, czyli sytuacji, gdy urządzenia zostały wybudowane bez posiadanego tytułu prawnego do gruntu. Wykonywanie służebności przesyłu powinno się odbywać w niezbędnym do tego zakresie. Metodyczne i precyzyjne wyznaczenie jej zasięgu jest więc niezwykle istotne, gdyż przekłada się na ograniczenie konstytucyjnie chronionego prawa własności. Zakres wykonywalności przedmiotowego prawa, tzw. powierzchnia służebności przesyłu, ma z kolei wpływ na wysokość rekompensat przysługujących właścicielowi nieruchomości obciążonej, rozumianych jako odszkodowania za szkody związane z budową i istnieniem urządzeń przesyłowych w przestrzeni cudzych nieruchomości oraz wynagrodzenia za ustanowienie samego prawa. Celem artykułu jest opracowanie metodyki określania zakresu wykonywalności prawa służebności przesyłu na przykładzie napowietrznych linii elektroenergetycznych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.1.121