baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Land-use structure – analysis on example of rural and urban communes in Poland and Ukraine

Oleksandra Kovalyshyn, Małgorzata Buśko

Vol. 12, no. 1 (2018), pp. 59-76

Full text: pdfPDF

Abstract:

Intensive modernization of the cadastre has been implemented in Poland in recent years. During the modernization procedure, land use was updated as well. Obviously, such an update is also carried out on a regular basis, during individual surveying works associated with the real estate cadastre. The article presents an analysis of land-use changes on examples of urban and rural communes in Poland during the period of 2002–2015 (as well as the situation in this aspect in Ukraine). During the analyzed period in Poland, there were two comprehensive modernizations of the cadastre carried out in the study area. The analysis covered two types of usable land: developed agricultural land (Br) and residential areas (B). These two particular types of land use were selected, as the applicable legal provisions in Poland regulating the principles for assigning land use to a specific group changed significantly. At the same time, radically different real estate tax rates are planned for these types of land use. The study also analyzes the changes in the communes’ receipts from the taxes that are imposed on the owners of land due to the update of the cadastral survey related to the land-use changes.

W ostatnich latach w intensywny sposób prowadzone są na terenie Polski modernizacje ewidencji gruntów i budynków. W trakcie procedury związanej z modernizacją aktualizowane są między innymi dane o użytkach gruntowych. Oczywiście taka aktualizacja prowadzona jest również na bieżąco podczas geodezyjnych prac jednostkowych związanych z katastrem nieruchomości. W artykule została przedstawiona analiza zmian użytkowania gruntów na przykładzie gminy miejskiej oraz wiejskiej Polsce w latach 2002–2015 oraz sytuacja w tym aspekcie na Ukrainie. W analizowanym przedziale czasowym zostały przeprowadzone na testowym terenie dwie kompleksowe modernizacje katastru. Analiza dotyczyła dwóch użytków gruntowych: gruntów rolnych zabudowanych (Br) oraz terenów mieszkaniowych (B). Wybrane zostały te spośród wszystkich grup użytków, ponieważ w odniesieniu do nich zmieniały się w Polsce w sposób szczególny przepisy prawa regulujące zasady zaliczania użytku gruntowego do konkretnej grupy spośród wymienionych. Jednocześnie dla tych użytków przewidziane są skrajnie różne stawki podatku od nieruchomości. W opracowaniu została również przeprowadzona analiza zmian dochodów gmin pochodzących z opodatkowania właścicieli, spowodowana aktualizacją operatu katastralnego w zakresie zmian użytkowania gruntów.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.1.59