baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Practical problems of implementing selected procedures determining course of borders

Aneta Mączyńska

Vol. 12, no. 1 (2018), pp. 77-90

Full text: pdfPDF

Abstract:

A large part of the surveying work reported to geodetic and cartography documentation centers are those that, in the end, result in the determination of a border in a field. Until the amendment of the regulation on the Land and Buildings Register, the determination of the borders of individual land parcels was possible only due to acting on the basis of the Geodetic and Cartographic Law. Currently, it is possible to use the procedure for determining the course of the borders of plots performed on behalf of private entities for the purpose of updating the Land and Buildings Register. Determination of the course of the boundaries in a field is also possible on the basis of the performed tasks of determining the border points previously disclosed in the land register or the resumption of border marks. This article analyzes geodetic studies based on Art. 39 of the Geodetic and Cartographic Law, and in accordance with § 39 of the Regulation on the Land and Buildings Register made for the purpose of updating the Land and Buildings Register. On the basis of the analysis, geodetic and legal problems were identified, which are caused by the imprecise regulations encountered by the contractors while carrying out activities aimed at defining the borderline of the field. The author also analyzes the materials that, in light of the binding legal provisions, may serve as a basis for carrying out the renewal of border marks, setting border points, and determining the course of borders.

Dużą część prac geodezyjnych zgłaszanych do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej stanowią opracowania, których efektem końcowym jest określenie w terenie przebiegu granicy. Do momentu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków ustalenie przebiegu granic pojedynczych działek ewidencyjnych możliwe było tylko w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obecnie możliwe jest zastosowanie procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonywane na zlecenie podmiotów prywatnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Przebieg granic na gruncie można określić także po przeprowadzeniu czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów lub wznowienia znaków granicznych. W artykule przeanalizowano opracowania geodezyjne sporządzone zgodnie z art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wykonywane zgodnie z § 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na potrzeby aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie dokonanej analizy wskazano problemy geodezyjno-prawne spowodowane nieprecyzyjnymi regulacjami, z którymi spotykają się wykonawcy podczas określania w terenie przebiegu granicy. W pracy przeanalizowano także materiały, które w świetle obowiązujących przepisów prawa mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.1.77