baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Selected problems of regulating legal status of allotment gardens on example of city of Krakow

Anna Trembecka

Vol. 12, no. 2 (2018), pp. 101-110

Full text: pdfPDF

Abstract:

Used by gardeners and residents of the surrounding area, allotment gardens are an integral part of the urban infrastructure. In Krakow, there are about 80 organized and permanently developed allotments located on the grounds with various legal statuses, including private property. The total area of allotment gardens in Krakow exceeds 470 ha of land, which represents approximately 1.5% of the city. The study aims to analyze the structure of the ownership of allotments within the Krakow area with regards to the individual districts of the city and to analyze the legal title to the real properties that are at the disposal of allotment associations. The result of the research is identifying the problems that occur in the practice in regards to the regulation of the legal status of the land acquired for allotment gardens. The vast majority of the land acquired for allotment gardens does not have a regulated legal status of the land, and the allotment society does not hold any title to the land occupied by the gardens. The undetermined structure of the ownership rights of the land acquired for allotment gardens gives rise to claims for the release of the property by those people entitled to it, consequently resulting in the liquidation of the allotment. The paper presents the regulations introduced in 2013 that enable us to obtain a legal title to a real property that has been occupied by allotment gardens for many years as well as the issues related to the establishment of new gardens. The amended regulations do not, however, solve the numerous problems arising in the practice related to the structure of ownership of the land occupied by gardens, payment for use, claims of former owners for restitution of the property, annulment of expropriation decisions, or acquisitive prescription (among others).

Rodzinne ogrody działkowe stanowią integralną część infrastruktury miejskiej, służącą działkowcom i mieszkańcom pobliskich terenów. W Krakowie funkcjonuje około 80 urządzonych i trwale zagospodarowanych ogrodów działkowych położonych na gruntach o różnym stanie prawnym, w tym stanowiących własność prywatną. Łączna powierzchnia ogrodów działkowych w Krakowie wynosi ponad 470 ha, co stanowi około 1,5% powierzchni miasta. Celem artykułu jest analiza struktury własności ogrodów działkowych w obrębie Krakowa, w poszczególnych jego dzielnicach, jak również analiza tytułów prawnych do nieruchomości, którymi dysponują stowarzyszenia ogrodowe. Efektem prowadzonych badań jest identyfikacja problemów występujących w praktyce w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod rodzinne ogrody działkowe. Zdecydowana większość gruntów zajętych przez ogrody działkowe w Krakowie nie ma uregulowanego stanu prawnego, tj. stowarzyszenia ogrodowe nie legitymują się żadnym tytułem prawnym do zajmowanych przez ogrody gruntów. Nieuregulowana struktura własności gruntów zajętych przez ogrody działkowe powoduje roszczenia osób uprawnionych o wydanie gruntu, a w konsekwencji skutkuje likwidacją ogrodu działkowego. W publikacji omówiono regulacje prawne wprowadzone w 2013 r. umożliwiające uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości od lat zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe oraz kwestie związane z zakładaniem nowych ogrodów. Znowelizowane przepisy prawne nie rozwiązują jednak wielu problemów pojawiających się w praktyce, związanych m.in. ze strukturą własności gruntów zajętych pod ogrody, odpłatnością z tytułu użytkowania, roszczeniami byłych właścicieli o zwrot nieruchomości lub unieważnienie decyzji wywłaszczeniowych bądź zasiedzenia.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.2.101