baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Assessment of observation network and state of exploration as to groundwater dynamics within Ukrainian hydrogeological province of Dnieper River

Lidiia Davybida, Eduard Kuzmenko

Vol. 12, no. 2 (2018), pp. 19-31

Full text: pdfPDF

Abstract:

In order to restart the state hydrogeological network and adhere it to European standards in the shortest possible terms, the following top-priority tasks shall be performed: an inventory of the observation stations, assessment of their representativeness, development of the concept for the monitoring system reformation, as well as creation of a single database with GIS-technologies. To solve the abovementioned tasks, we have carried out a geoinformation analyses concerning the locations of ground water monitoring stations within the largest hydrogeological structure in Ukraine (which is the water exchange basin of the Dnieper River). In the course of the study, a geodatabase has been created that includes digital cartographic layers of the topographic base, hydrogeological zoning under the geological structural, and water exchange principals as well as the surface and groundwater monitoring stations of different aquifers. The obtained results establish the grounds for developing the concept and introduce a system of hydrogeological monitoring in Ukraine based on the geoinformation approach and integrated water resource management in the river basins.

W celu ponownego uruchomienia państwowej sieci hydrogeologicznej i dostosowania jej do standardów europejskich w możliwie najkrótszym terminie realizowane będą następujące zadania priorytetowe: inwentaryzacja stacji obserwacyjnych, ocena ich reprezentatywności, opracowanie koncepcji reformy systemu monitoringu oraz utworzenie jednej bazy danych z wykorzystaniem technologii GIS. Realizując powyższe zadania, przeprowadzono analizy geoinformatyczne dotyczące lokalizacji stacji monitorowania wód gruntowych w obrębie największej struktury hydrogeologicznej na Ukrainie (czyli zlewni wymiany wód Dniepru). W trakcie badań została utworzona baza danych, która obejmuje cyfrowe warstwy kartograficzne bazy topograficznej, ukształtowanie hydrogeologiczne pod strukturą geologiczną, zasady wymiany wód oraz stanowiska monitorowania wód powierzchniowych i podziemnych różnych warstw wodonośnych. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do opracowania koncepcji i wprowadzenia systemu monitoringu hydrogeologicznego na Ukrainie w oparciu o podejście geoinformacyjne i zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczach.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.2.19