baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Application of integration measurement technologies in inventory of Bagry water body

Rafał Gawałkiewicz

Vol. 12, no. 2 (2018), pp. 33-50

Full text: pdfPDF

Abstract:

Krakow’s anthropogenic water bodies make up an attractive element of the city landscape. The largest and most-valuable in ecological, landscape and economic aspects are Bagry, Staw Płaszowski, Zakrzówek, and the complex of water bodies in Przylasek Rusiecki. Especially worth noting is the Bagry Reservoir (Zalew Bagry) located near the city center, which has yet to be thoroughly inventoried despite being used since the 1970s. The scientific studies carried out thus far have covered only selected elements of the geosphere; i.e., investigating the flora and fauna resources (biosphere and hydrosphere), searching for aggregate resources, and drilling the clay and silt by geological-engineering (lithosphere). So far, the underground part has not been geo-morphologically documented, even though Bagry has functioned as an attractive bathing resort and a sporting venue in the center of Krakow for many years. In many scientific works and press articles, a lot of information can be found on selected morphometric parameters; however, these values require verification, as they are not current for the most part and do not reflect the actual situation. Nowadays, surveying teams have measurement and information technology tools that allow for the creation of situation and altitude maps (of the surface) and hydrographical (bathymetric) maps, which will allow for an assessment of the characteristics of the water areas and their adaptation for community purposes (recreation, sport, didactic, education, nature, etc.). This article presents the results of hydrographical measurements of Bagry and a full analysis of the morphometric parameters of the reservoir.

Krakowskie zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego stanowią atrakcyjny element krajobrazu miasta. Do największych i najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, gospodarczym oraz rekreacyjnym należą: zalew Bagry, Staw Płaszowski, zalew Zakrzówek i zespół zbiorników wodnych w Przylasku Rusieckim. Na szczególną uwagę zasługuje zalew Bagry znajdujący się w pobliżu centrum miasta, który pomimo użytkowania już od lat 70. XX wieku nie doczekał się gruntownej inwentaryzacji. Prowadzone dotychczas badania naukowe koncentrowały się tylko na wybranych elementach geosfery, tj. zasobach flory i fauny (biosfera i hydrosfera) oraz zasobach złóż kruszyw naturalnych, gliny i iłów badanych otworami geologiczno-inżynierskimi (litosfera). Dotychczas część podwodna zbiornika nie była udokumentowana pod względem geomorfologicznym, choć od wielu lat Bagry stanowią atrakcyjne kąpielisko w centrum Krakowa oraz obiekt sportowy. W wielu opracowaniach naukowych i artykułach prasowych można znaleźć szereg wzmianek o wybranych parametrach morfometrycznych, lecz w dużej mierze podawane wartości są nieprawdziwe i niezgodne ze stanem rzeczywistym, wymagają zatem weryfikacji. Dziś zespoły geodezyjne dysponują narzędziami pomiarowymi i informatycznymi, które pozwalają na tworzenie map sytuacyjno-wysokościowych (powierzchni) oraz opracowań hydrograficznych (map batymetrycznych), co umożliwia wykonanie charakterystyki terenów wodnych, a w dalszej kolejności ich przystosowanie do celów rekreacyjnych, sportowych, dydaktycznych, edukacyjnych, przyrodniczych itp. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów hydrograficznych zalewu Bagry oraz pełną analizę parametrów morfometrycznych zbiornika.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.2.33