baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Receiving data from UAV for geodetic road inventary

Izabela Piech, Andrzej Kwinta, Marcin Krzyszycha

Vol. 12, no. 2 (2018), pp. 81-92

Full text: pdfPDF

Abstract:

This study presents the outline of measurement techniques using an unmanned aerial vehicle (UAV) and the elaboration of data that results from its processing. Nowadays, measurement with the use of drones is developing very quickly. There are many factors, but the biggest impact has to be the technological progress, which brings new systems, techniques, and measuring instruments every year with much-better parameters and improved accuracy. In the era of the Internet and computerization, elaboration of the measurement results from these devices becomes more transparent and easy to use; therefore, traditional paper maps are being replaced by digital maps, which are much more convenient to use when correcting errors or when applying new data. The area where the subject of the work has been studied is located in the voivodeship of Kielce. The area that was surveyed is the National Road No. 7 on the mileage section from 561.6 to 563.3. This study was made possible thanks to Flytech Technology Co., Ltd., of Krakow for providing the necessary materials. This study aims to show one of the many aspects in which an unmanned aerial vehicle can be used. Data from the UAV method are new sources of information about the study area; therefore, an attempt to acquire data and survey the road infrastructure has contributed to completing the messages contained in this report. The idea was to present knowledge on the technical conditions and location of public roads in Poland as well as the UAV technique, its parameters, and specifications of the used measuring equipment.

Opracowanie obejmuje pomiar bezzałogowym statkiem powietrznym (UAV – unmanned aerial vehicle) i wykorzystanie jego danych w pracach inwentaryzacyjnych. W dzisiejszych czasach pomiary z użyciem dronów rozwijają się bardzo szybko. Składa się na to wiele czynników, ale największy wpływ ma postęp technologiczny, który z każdym rokiem przynosi nowe systemy, techniki i przyrządy pomiarowe o dużo lepszych parametrach i dokładnościach. W dobie Internetu i komputeryzacji opracowywanie wyników pomiarów z tych urządzeń stało się łatwiejsze. Tradycyjne mapy na podkładach papierowych są wypierane przez mapy cyfrowe, które są o wiele wygodniejsze w obsłudze i łatwiej na nich poprawiać błędy czy nanosić nowe dane. Obszar, poddany badania, znajduje się w województwie kieleckim. Terenem, który został poddany inwentaryzacji jest droga krajowej nr 7, na odcinku o kilometrażu od 561,6 do 563,3. Przeprowadzenie badania było możliwe dzięki uprzejmości firmy Flytech z Krakowa, która udostępniła niezbędne materiały. Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie jednego z wielu możliwych zastosowań bezzałogowego statku powietrznego. Dane pochodzące z metody UAV są nowymi źródłami informacji o badanym terenie i wykorzystane do zinwentaryzowania infrastruktury drogowej. Zamysłem autorów było przybliżenie czytelnikowi wiedzy na temat warunków technicznych i usytuowania dróg publicznych w Polsce oraz wykorzystania techniki UAV z podaniem jej parametrów.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.2.81