baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Challenges facing valuers in valuation of art and artifacts in Ogun State Nigeria

Abayomi Solomon Ibisola, Abiola Aishat Folarin, Moses Idowu Atilola

Vol. 12, no. 3 (2018), pp. 41-53

Full text: pdfPDF

Abstract:

Contrary to the perception that estate surveyors and valuers are only concerned with the valuation of lands and buildings, their scope of work included art and artifact valuation. The valuation of art and artifacts can pose serious difficulties to a young valuer, as experienced valuers can establish expertise in the arts area. This study examines the possible challenges in the valuation of art and artifacts. Structured questionnaires were administered on 17 estate surveying and valuation firms in Abeokuta, Ogun State. The data was analyzed using the Relative Important Index. The results revealed that the valuation of art and artifacts requires more specialized knowledge and practical skills than what is required for valuing lands and buildings. The results further show that valuers are confronted with the challenges of a lack of information and inadequate access to past transaction records. This study recommends that, beyond the valuation of lands and buildings taught in schools, training on art and artifacts should also be incorporated in a curriculum and as well as professional training from time to time.

Wbrew przekonaniu, że rzeczoznawcy majątkowi zajmują się wyłącznie wyceną gruntów i budynków, zakres ich prac obejmuje także wycenę sztuki i artefaktów. Działalność ta może stanowić poważny problem dla młodego rzeczoznawcy, natomiast doświadczeni rzeczoznawcy często posiadają umiejętność wyceny sztuki. W przeprowadzonych badaniach skoncentrowano się na wyzwaniach w zakresie wyceny sztuki i artefaktów. Przeprowadzono wywiady w 17 przedsiębiorstwach zajmujących się wyceną nieruchomości w Abeokuta w stanie Ogun. Dane analizowano przy użyciu indeksów względnych. Wyniki wykazały, że wycena dzieł sztuki i artefaktów wymaga bardziej specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych niż te wystarczające do wyceny gruntów i budynków. Wyniki pokazują ponadto, że rzeczoznawcy stoją w obliczu wyzwań związanych z brakiem informacji i niedostatecznym dostępem do danych na temat wcześniej zawartych transakcji. Autorzy rekomendują, aby w procesie kształcenia kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, a także samych rzeczoznawców przeprowadzać poza szkoleniami z zakresu wyceny gruntów i budynków także szkolenia z zakresu wyceny sztuki i artefaktów.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.3.41