baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Comparative analysis of heating, ventilation and electricity costs on the example of residential building in the near zero-energy standard

Małgorzata Krajewska, Kinga Szopińska

Vol. 12, no. 3 (2018), pp. 55-64

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article deals with an analysis of the operating costs of a building designed in the “near zero-energy” standard, with various technological solutions for heating and ventilation supported by a photovoltaic system (three technological variants). Following the analysis, a technological variant using an economic criterion based on the minimization of annual operating costs was selected.

W artykule przedstawiono analizę kosztów eksploatacji budynku projektowanego w standardzie “niemal zeroenergetycznym”, przy różnych wariantowych rozwiązaniach technologicznych ogrzewania i wentylacji wspomaganych systemem fotowoltaicznym (trzy warianty technologiczne). W następstwie przeprowadzonych analiz zarekomendowano wybór wariantu technologicznego przy zastosowaniu kryterium ekonomicznego opartego na minimalizacji rocznych kosztów eksploatacji.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.3.55