baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Usefulness analysis of pre-war consolidation maps in selected procedures determining course of borders on example of Matyniów and Czarniecka Góra units

Aneta Mączyńska

Vol. 12, no. 4 (2018), pp. 69-82

Full text: pdfPDF

Abstract:

In the areas of the Russian partition, materials defining the course of the borders created during the interwar period are found. Such documents are pre-war consolidations. Certified surveyors use similar materials in the work to determine the course of borders in fields. On the basis of the pre-war consolidations, they perform the activities of resuming the border marks in accordance with Art. 39 of the Geodetic and Cartographic Law or activities to establish the course of borders based on §39 of the Regulation on the Land and Building Register. In this article, land consolidation maps of the villages of Matyniów and Czarniecka Góra (located in the Konecki of Świętokrzyskie Voivodeship) were analyzed in order to check whether similar materials could form the basis for the resumption of the border marks.

Na terenach zaboru rosyjskiego odnajduje się materiały określające przebieg granic powstałe w okresie międzywojennym. Dokumentami taki są scalenia przedwojenne. Geodeci uprawnieni wykorzystują podobne materiały w pracach mających na celu określenie przebiegu granicy w terenie. Na podstawie przedwojennych scaleń wykonawcy dokonują czynności wznowienia znaków granicznych zgodnie z art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub czynności ustalenia przebiegu granic na podstawie §39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W pracy przeanalizowano mapy scaleniowe gruntów wsi Matyniów oraz Czarniecka Góra położonych w powiecie koneckim województwa świętokrzyskiego w celu sprawdzenia, czy podobne materiały mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia czynności wznowienia znaków granicznych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.4.69