baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Demography as essential variable in real estate price prognosis

Janusz Dąbrowski, Eva Hvizdová, Jozef Polačko

Vol. 13, no. 2 (2019), pp. 19-29

Full text: pdfPDF

Abstract:

In publications regarding real estate market analysis, one can find a statement that demography has a crucial impact on the real estate market only over the long term. Such a conclusion usually results in disregarding demography as an independent variable of real estate market analysis conducted to assess the value of property. On the example of the Subcarpathian town of Jarosław, the author indicates that demography should nowadays be particularly taken into account when assessing commercial property value. Demographic changes over the last few years have been so substantial that ignoring them in real estate price prognosis would certainly be a huge mistake. Demography does not only mean quantity; it means quality changes as well. A quickly aging society along with the migration of young people to big cities in search of a job has significantly influenced the changes of a consumer’s wallet wealth. Assuming that all other variables describing the real estate market do not impact its value, it can be indicated that demography can be an essential factor that influences statistical reasoning.

W publikacjach na temat analizy rynku nieruchomości można znaleźć stwierdzenie, że demografia ma istotny wpływ na rynek nieruchomości tylko w dłuższej perspektywie czasowej. Stwierdzenie takie zazwyczaj powoduje pomijanie demografii, jako zmiennej niezależnej w analizie rynku nieruchomości wykonywanej na potrzeby szacowania rynkowej wartości nieruchomości. Autorzy na przykładzie miasta Jarosław położonego na Podkarpaciu wykazują, że obecnie demografia powinna być uwzględniana w sposób szczególny przy wycenie nieruchomości komercyjnych handlowych. Zmiany demograficzne w ostatnich latach są na tyle istotne, że błędem byłoby pomijanie ich w prognozach cen nieruchomości. Analiza demograficzna powinna uwzględniać nie tylko zmiany ilościowe, ale również jakościowe. Szybkie starzenie się społeczeństwa połączone z migracją młodych ludzi w poszukiwaniu pracy do dużych ośrodków znacząco wpływa na zmiany zasobności portfela konsumenckiego. Przy założeniu, że żadne inne zmienne opisujące rynek nieruchomości nie wpływają na jego wartość, można wykazać, że prognozy demograficzne mogą być bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na wnioskowanie statystyczne.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.2.19