baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Conception of registration of underground spatial structures in modern 3D cadastral system

Olga Matuk

Vol. 13, no. 2 (2019), pp. 47-60

Full text: pdfPDF

Abstract:

The rational administration and management of properties requires obtaining and gathering information about the properties and their surroundings as well as implementing an IT system that makes it possible to update information regularly and prepare analyses of such information. Work on creating a uniform 3D cadastre that would facilitate the rational management of those spaces that until now have been considered undevelopable is carried out around the world. There is ongoing work on the manner of making the transition between 2D and 3D cadastres. The continuing investment and economic development in Poland requires the development of a spatial registration concept for objects located above or below a plot of land. The recording of spatial object data is to be in line with initiatives and standards between the national standards for the harmonization of spatial data sets.

Racjonalne administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami wymaga pozyskiwania i gromadzenia informacji o nieruchomościach i ich sąsiedztwie oraz wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego systematyczną aktualizację informacji i sporządzanie ich analiz. Na świecie prowadzone są prace nad stworzeniem jednolitego katastru trójwymiarowego, który ułatwiłby racjonalne gospodarowanie przestrzeniami dotychczas uważanymi za niemożliwe do zagospodarowania. Prowadzone są prace nad sposobem przejścia pomiędzy katastrem 2D a katastrem 3D. W tym może się okazać pomocna norma międzynarodowa ISO 19152 Geographic information – Land Administration Domain Model (LADM). Wprowadzenie jednolitego modelu pojęciowego opartego na LADM pozwala na połączenie informacji związanych z administrowaniem nieruchomościami o niejednolitym sposobie zapisu oraz reprezentację obiektów o znanym położeniu w przestrzeni. Polski system katastralny jest wielozadaniowym systemem obiektowym stanowiącym podstawowy system referencyjny dla baz danych przestrzennych. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne definiują nowy model katastru nie-ruchomości, systematyzując sposób zapisu i przechowywania danych w ewidencji gruntów i budynków. Jednak zakres tych danych jest niewystarczający i wymaga rozszerzenia o rejestrację obiektów przestrzennych jako odrębnych działek wraz z określeniem osób fizycznych lub prawnych, którym przysługiwałyby prawa do tych działek. W związku z tym zasadne jest wprowadzenie sposobu rejestracji obiektów przestrzennych usytuowanych nad lub pod powierzchnią terenu działki ewidencyjnej jako odrębnych działek przez wprowadzenie dodatkowej jednostki rejestrowej obiektowej rejestrującej obiektowe działki przestrzenne wraz z przysługującymi różnym podmiotom do nich prawami. Postępujący w Polsce rozwój inwestycyjny i ekonomiczny wymaga opracowania koncepcji rozszerzenia rejestracji zrealizowanych, ewentualnie planowanych obiektów przestrzennych jako odrębnych działek. Rejestracja powinna być zgodna z inicjatywami i standardami międzynarodowymi służącymi harmonizacji zbiorów danych przestrzennych oraz stanowić odpowiedź na zachodzące zmiany w przestrzeni inwestycyjnej.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.2.47