baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Analysis of possible cases of acquisitive prescription of public properties presented on example of selected area

Anna Trembecka

Vol. 13, no. 2 (2019), pp. 73-82

Full text: pdfPDF

Abstract:

The main purpose of this research paper is to analyze the conditions, extent, and reasonable grounds for the acquisitive prescription of public real properties (i.e., those owned by the state treasury and local government units), taking into account the exclusion time for public properties to be subject to the possibility of prescription. The acquisitive prescription of real properties is one of the methods used to regulate the legal status and for the owner to obtain a title of ownership for the property.The analysis was carried out on the example of the city of Krakow. This allowed me to assess the causes and effects as well as the scale of the practical implementation of this legal institution. The final results of the performed research study are proposed actions that should be taken as part of the public property management process aimed at protecting ownership rights by means of stopping the course of acquisitive prescription. The results of the research studies have proven the legitimacy of introducing legal regulations limiting the possibility of the acquisitive prescription of public properties.A comparison of the reasonable grounds and dates of the acquisitive prescription of the real properties in Poland with those in force in other countries (such as the United Kingdom and Germany) was also performed.

Celem artykułu jest analiza uwarunkowań, zakresu oraz przesłanek zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem okresu wyłączenia dopuszczalności zasiedzenia nieruchomości publicznych. Zasiedzenie nieruchomości jest jednym ze sposobów regulowania stanów prawnych i uzyskiwania tytułu własności nieruchomości przez jej posiadacza. Analizę przeprowadzono na przykładzie nieruchomości z obszaru miasta Krakowa. Pozwoliła ona na ocenę przyczyn i skutków oraz skali zastosowania w praktyce tej instytucji prawnej. Końcowym efektem badań jest propozycja działań, jakie powinny być podjęte w ramach gospodarowania mieniem publicznym w celu ochrony własności przez przerwanie biegu zasiedzenia. Wyniki badań wskazują na zasadność wprowadzenia uregulowań prawnych ograniczających możliwość zasiedzenia nieruchomości publicznych. Porównano także przesłanki i terminy zasiedzenia nieruchomości w Polsce z obowiązującymi w innych krajach, tj. w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.2.73