baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Effect of contact time of gaseous phase in multi-stage contact columns in intermediate ozonation process on reduction of bromate concentration

Robert Muszański

Vol. 13, no. 3 (2019), pp. 59-69

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article describes research on the application of ozone technology for the purification of surface water in the presence of bromides. The pilot system used multistage contact columns for water-ozonation processes with stabilized contact time. The research has shown that the basis for limiting the formation of bromates is the optimum amount of residual ozone after the ozonation process and the constant time of ozone contact with the water. This solution allows us to reduce the formation of harmful compounds and apply ozone technology with water containing carcinogenic precursors.

W artykule zostały opisane badania nad zastosowaniem technologii ozonowania do oczyszczania wody powierzchniowej w obecności bromków. Instalacja pilotowa, na której przeprowadzono badania, wykorzystywała wielostopniowe kolumny kontaktowe do procesów ozonowania wody ze stabilizacją czasu kontaktu. Stwierdzono, że podstawą ograniczenia powstawania bromianów jest optymalna ilość ozonu resztkowego po procesach ozonowania oraz stały czas kontaktu z wodą. Dzięki temu rozwiązaniu można ograniczyć powstawanie związków szkodliwych dla zdrowia i zastosować technologię wykorzystującą ozon do wód zawierających prekursory związków kancerogennych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.3.59