baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Sustainable urban transport and the level of road noise – a case study of the city of Bydgoszcz

Kinga Szopińska

Vol. 13, no. 4 (2019), pp. 93-107

Full text: pdfPDF

Abstract:

Road transport in cities is one of the main sources of air and noise pollution, lowering the attractiveness of areas of sensitivity, influencing the quality of life and the ability to meet the basic needs of users. The reconstruction of the existing road network and introduction of a new, alternative type of transport can radically change the acoustic conditions occurring in a city. As a result of this, an assessment of the noise nuisance of a fragment of the city of Bydgoszcz – a city located in the northern part of Poland – which had undergone changes connected with transportation, was carried out in the work. The influence of a newly-built tram route “Bydgoszcz-Fordon” on the acoustic conditions occurring in its surroundings was assessed. The studies were carried out in two periods of time (2012 and 2019), corresponding to various spatial states of the terrain. The results confirm that the introduction of an alternative transport solution contributed to a decrease in the level of road traffic noise. This occurs as a result of improved road conditions on modernized road segments, the integration of transportation networks and a decrease in the share of individual road vehicle transport. It was also confirmed that a well-designed tram route can influence changes in transportation habits of users and have a positive effect on the attractiveness of residential areas. This is in line with the concept of sustainable urban transport.

Transport drogowy w mieście jest głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu, który obniżając atrakcyjność terenów wrażliwości, wpływa na jakość życia i zaspokajanie podstawowych potrzeb użytkowników systemu transportowego. Przebudowa istniejącego układu drogowego lub wprowadzenie do przestrzeni nowego, alternatywnego rodzaju transportu może diametralnie zmienić warunki akustyczne panujące w mieście. Z tego względu w pracy przeprowadzono ocenę uciążliwości akustycznej zmienionego pod względem komunikacyjnym fragmentu Bydgoszczy – miasta w północnej części Polski. Zbadano wpływ nowo wybudowanej trasy tramwajowej „Bydgoszcz-Fordon” na warunki akustyczne panujące w jej sąsiedztwie. Badania przeprowadzono w dwóch okresach (2012 i 2019 rok), odpowiadających różnym stanom przestrzennym terenu. Wyniki potwierdzają, że wprowadzenie alternatywnego rozwiązania transportowego przyczyniło się do obniżenia poziomu hałasu drogowego. Powyższe jest wynikiem poprawy warunków jezdnych na zmodernizowanych odcinkach dróg, integracji sieci transportowych oraz zmniejszenia udziału w ruchu indywidualnego transportu samochodowego. Stwierdzono również, iż dobrze zaprojektowany trasa tramwajowa może się przyczynić do zmiany przyzwyczajeń transportowych użytkowników oraz wpłynąć korzystnie na atrakcyjność terenów mieszkaniowych, co wpisuje się w koncepcję zrównoważonego transportu miejskiego.

DOI: dx.doi.org/10.7494/drill.2013.30.2.327