baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Ewolucjonistyczny feminizm Sarah Blaffer Hrdy.

Kamil Łuczaj

T.11, 2 (2012), s. 45-55,[1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

W artykule prezentuję propozycję połączenia rezultatów badań biologicznych z paradygmatem feministycznym, przedstawioną na gruncie amerykańskim przez Sarah Blaftcr Hrdy. Poprzez analizę idei zawartych w głównych pracach tej autorki pragnę przybliżyć jej głos w sporze ewolucjonistów z konstruktywistami społecznymi. Uważam bowiem, że stosowanie przełamujących stereotypy wyników badań biologicznych może znacząco zwiększyć siłę argumentacyjną feminizmu. Popularyzacja spuścizny Sarah Hrdy może być pierwszym krokiem do przezwyciężenia narosłych dotąd nieporozumień.

The article presents a proposal of combining the results of biological research with a feminist paradigm presented in the American context by Sarah Blafter Hrdy. Through analysis of the ideas contained in the main works of this author I would like to bring her voice to the dispute between the evolutionists and the social constructivists. I believe that the use of stereotype breaking results of biological research can significantly increase the argumentative force of feminism. Popularization of Sarah Hrdy's legacy may be the first step to overcome the misunderstandings which have accrued so far.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2012.11.2.45