baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


O metodologii feministycznej ogólnie i osobiście.

Beata Kowalska

T.11, 2 (2012), s. 69-79,[1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Nie ma ani określonych epistemologii, ontologii, ani wybranych technik, które moglibyśmy nazwać specyficznie feministycznymi. Każdy wybór teoretyczny czy metodologiczny, niosąc z sobą odmienne polityczne konotacje, będzie kontestowany przez inne feministyczne badaczki. Jednak pomimo tych różnic wszystkie badania feministyczne przyjmują polityczne i etyczne założenia dotyczące sprawiedliwych stosunków społecznych, w centrum debaty stawiając relacje władzy. Feministyczne metodologie są nierozłącznie związane z feministycznymi teoriami, polityką, etyką i są osadzone w kobiecym doświadczeniu. Zakładają, że niesprawiedliwe relacje powinny zostać zmienione. Najczęściej wskazywaną cechą badań feministycznych jest krytyczna refleksja nad miejscem badaczki czy badacza w procesie tworzenia wiedzy.

The idea that there arc distinctive feminist methods, methodology, epitstemology or ontology is widely contested. Our methodologies are settled in the female experience and inseparably associated with feminist ethics, theories, politics - often competing with each other within feminism. However, in spite of all these differences our entire work aims to establish political and ethical assumptions concerning just social relations, putting debates on power relations at the centre. Critical reflection on the place of the researcher in the process of knowledge production is most often indicated feature of feminist research.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2012.11.2.69