baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Feminizm a demokracja - krytyka i reinterpretacja.

Katarzyna Zielińska

T.11, 2 (2012), s. 81-91,[1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Demokracja w swoim założeniu powinna znosić wszelkie różnice pomiędzy płciami, rasami, klasami, etnicznościami, wiekiem poprzez definiowanie wszystkich jednostek przynależnych do danej wspólnoty w kategoriach równych obywateli i obywatelek cieszących się takimi samymi prawami i obowiązkami. Jednak krytyczki feministyczne wyraźnie pokazują, iż pewne ukryte założenia leżące u podstaw różnych systemów demokratycznych mogą w znaczny sposób różnicować pozycję kobiet oraz mężczyzn w danej wspólnocie politycznej. Celem artykułu jest przedstawienie krytyki feministycznej, wysuwanej pod adresem teorii demokracji oraz pokazanie prób ich reinterpretacji mających na celu pełniejsze włączenie kobiet do systemu demokratycznego.

Democracy is based on the premise of eliminating all the differences based on such factors as gender, racc, class, ethnicity, age, by defining all who belong to the community as equal citizens enjoying the same rights and duties. However, feminist critics clearly show that the hidden premises underlying various democratic systems can to a great extent differentiate the position of women and men in the given political community. The objective of this article is to show the feminist critique of democratic theories and attempts at reinterpreting them which aim at fuller inclusion of women in the democratic system.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2012.11.2.81