baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


O niektórych strategiach kształtowania opinii i percepcji w recenzji filmowej.

Dominika Topa-Bryniarska

T. 14, 1 (2015), s. 171-185, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The aim of this study is to analyse the discourse as a way of using language for specific purposes. Therefore, this paper attempts to identify the manner in which discursive and communicative strategies are created in contemporary film reviews (2011–2012). The research is based on the corpus consisting of forty French articles from the web pages of different film magazines and portals, describing the famous French comedy "Intouchables" (2011). The mentioned strategies refer to one of the stages of development of global meaning in the discourse by journalists selecting and categorising the information they wish to provide to their addressees. Since media discourse (in particular, opinion-forming press) reject the simple reference, the analysis focuses on the description and categorisation of three strategies, used in order to identify events, objects and people, activating the hidden and connotative meanings, i.e. various types of misinformation caused by implications, presuppositions, cultural associations. The strategies contribute to the co-creation of human ways of thinking by introducing the audience to the conceptual universe of the addresser.

Celem niniejszej pracy jest analiza dyskursu rozumianego jako sposób użycia języka do określonych celów. W centrum mojego badania znalazła się refleksja nad możliwościami tworzenia i wykorzystania strategii dyskursywno-komunikacyjnych, pojawiających się we współczesnych recenzjach filmowych (w latach 2011–2012). Zebrany korpus składa się z czterdziestu francuskich tekstów, pochodzących ze stron internetowych czasopism oraz portali filmowych i opisujących znaną francuską komedię Nietykalni (2011). Wspomniane strategie dotyczą jednego z etapów tworzenia znaczenia globalnego w dyskursie, gdzie dziennikarz dokonuje selekcji i kategoryzacji informacji, którą ma zamiar przedstawić odbiorcy. Ponieważ dyskurs medialny (w szczególności opiniotwórczy) odrzuca prostą referencję, w analizie skupiam się na opisie i kategoryzacji trzech strategii używanych do nazywania zdarzeń, osób, zjawisk, aktywujących znaczenia ukryte i konotacyjne, tzn. różnego typu dezinformacje wywołane przez implikacje, presupozycje, kulturowe asocjacje. Prezentowane strategie przyczyniają się zarówno do współtworzenia ludzkich sposobów myślenia przez wprowadzanie odbiorcy w pojęciowy świat nadawcy.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.1.171