baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Diabeł gardzienicki - diabeł opowieści proces opowiadania jako figura dyskursu społecznego.

Anna Kapusta

T. 14, 1 (2015), s. 99-117, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

On the 20th May of 2012 in Gardzienice village near Lublin, during my fieldwork, I conducted an interview. An integral part of it is the analysis of the story "The Devil of the XXI Century". This story, a personal narrative, symbolically encodes the local social conflict between the "Gardzienice ‘Theatre'" and the village people of Gardzienice and it refers to the tradition of the demonology of the Lublin Region. This story - a personal myth - is in this perspective an empirical indicator of the Storyteller’s social status. The "Devil" is the central, symbolic mediator of this story, because it visualizes the narrative signal of the social conflict, which is communicated by the Storyteller in his story. The article presents the study of the social poetics and shows the hypothesis that the process of the storytelling is the figure of the local discourse of the conflict.

20 maja 2012 roku w Gardzienicach koło Lublina, w trakcie badań terenowych, przeprowadziłam wywiad, którego częścią jest analizowana opowieść o „Diable XXI wieku". Opowieść, indywidualna narracja, koduje symbolicznie lokalny konflikt społeczny pomiędzy „Teatrem »Gardzienice«" a mieszkańcami Gardzienic oraz nawiązuje do tradycji demonologii Lubelszczyzny. Opowieść (mit personalny) jest w tej perspektywie wskaźnikiem empirycznym społecznego statusu Opowiadacza. „Diabeł" to centralny, symboliczny mediator opowieści, wizualizuje on bowiem narracyjny sygnał konfliktu społecznego, który komunikuje opowieścią Opowiadacz. Artykuł prezentuje studium społecznej poetyki praktykowania opowieści i przedstawia hipotezę, że proces opowiadania jest figurą dyskursu lokalnego konfliktu.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.1.99