baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


„Piąta strona świata” – Górny Śląsk we współczesnej kulturze.

Marcin Wądołowski

T. 14, 3 (2015), s. 29-43, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The article presents reflection about imaging of Upper Silesia in contemporary culture. The problem of cultural representations of the region was outlined on the political and historical background, and also refers to modern civilizational changes associated with globalization. The basis for the analysis were case studies, which include the branches of cultural creativity such as theater, literature, music, cinema and television. Beside the review of selected examples from the present, the author presented commentary about the future of culture in Upper Silesia.

Artykuł omawia sposoby obrazowania Górnego Śląska we współczesnej kulturze. Problem kulturowych przedstawień regionu został zarysowany na tle polityczno-historycznym, a także odnosi się do dzisiejszych przemian cywilizacyjnych, związanych z procesem globalizacji. Podstawę analiz stanowiły wybrane przez autora studia przypadków, obejmujące takie dziedziny kultury, jak: teatr, literatura, muzyka, kino oraz telewizja. Oprócz omówienia wybranych przykładów z teraźniejszości autor przedstawił komentarz dotyczący przyszłości kultury Górnego Śląska.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.3.29