baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Obraz Nowej Huty w najnowszej prozie fabularnej kobiety, romantyzm i pragnienie nowego początku.

Ewa Wojciechowska

T. 14, 4 (2015), s. 103-118, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The text undertakes an analysis of representation of Nowa Huta in contemporary fiction, in attempt to discover whether a new ways of description have been invented (in the context of strong and influential myths dating back do 1950’s). It focuses on three texts: Hanna Sokołowska’s thriller Kosa, Jewgienij T. Olejniczak’s fantasy novella Tajemna historia Nowej Huty and Adam Miklasz’s Ostatni mecz, a story of Nowa Huta football team and its fans. A couple of common problems in the discussed texts are observed and examined, such as: representation of feminity (attribution of creative force to women), romantic paradigm, relation between private and public and rewriting of Nowa Huta genesis. What seems to be a major problem is crisis of community, distrust of common values and shift towards individualism (in Miklasz’s book the case is more complicated).

W tekście podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy we współczesnej prozie fikcjonalnej powstały nowe języki opisu Nowej Huty, przeciwstawiające się narracjom socrealistycznym. Analizie poddano trzy teksty: thriller Hanny Sokołowskiej Kosa, nowelę fantastyczną Tajemna historia Nowej Huty Jewgienija T. Olejniczaka oraz powieść Adama Miklasza Ostatni mecz, opowiadającą o kibicach Hutnika. Utwory rozpatrywano w perspektywie reprezentacji kobiecości (i przypisywania im kreacyjnej siły), paradygmatu romantycznego, relacji między prywatnością a zbiorowością oraz przepisywania na nowo historii o powstaniu Nowej Huty. Omawiane teksty wskazują na kryzys poczucia wspólnoty, utratę zaufania w uniwersalne wartości oraz zwrot ku indywidualizmowi.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.4.103