baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Urban sprawl versus the compact city in the context of spatial policy.

Krzysztof Rogatka, Marta Sylla

T. 14, 4 (2015), s. 15-24, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The aim of this article is to present the multidimensional phenomenon of urban sprawl in relation to the concept of the compact city and spatial policy. Intensive urbanization, which leads to spatial, social, environmental and cultural changes, has been observed in Polish cities and peri-urban areas for many years. The authors distinguish between the negative aspects of urban sprawl and the positive implications of the compact city. Spatial planning should be considered as a tool to manage urban and rural areas. In Poland the spatial planning system consists of three levels: national, regional, and local. It is assumed that spatial policy that contributes to improving cities according to the concept of the compact city can lead to a formation of sustainable urban structure in which society, economy, nature and cultural heritage harmoniously coexist. The case study of Nowe Zerniki estate in Wroclaw is analyzed. Nowe Zerniki exemplifies the concept of the compact city and the brownfield investment ideas that can contribute to the transformation into a sustainable city. It also provides a model for creating modern urban development in accordance with the current architectural, urban, environmental and social requirements.

Celem artykułu jest przedstawienie wielowymiarowości zjawiska urban sprawl w odniesieniu do idei miasta zwartego oraz polityki przestrzennej. Intensywna urbanizacja, której następstwem są przemiany przestrzenne, społeczne, środowiskowe oraz kulturowe obserwowana jest w miastach oraz na terenach podmiejskich od wielu lat. Autorzy w artykule wskazali na negatywne aspekty związane z rozlewaniem się miast oraz na pozytywne wynikające z kształtowania miasta zwartego. Narzędziem, które można wykorzystać do właściwego zarządzania obszarami miejskimi i wiejskimi, jest planowanie przestrzenne. W Polsce składa się ono z trzech poziomów: krajowego, regionalnego, lokalnego i stanowi instrument polityki przestrzennej. Zatem właściwie prowadzona polityka przestrzenna oraz kształtowanie miast zgodnie z ideą compact city może prowadzić do stworzenia zrównoważonej struktury miejskiej, czyli takiej, w której wzajemnie i harmonijnie koegzystuje społeczeństwo, gospodarka, przyroda oraz dziedzictwo kulturowe. W artykule wykorzystano przykład osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu, którego forma wpisuje się w koncepcję compact city, w rozwój zrównoważony miast oraz w idee inwestycji typu brownfield. Stanowi ono także modelowy przykład nowoczesnego kształtowania zabudowy miejskiej, z uwzględnieniem wymagań architektonicznych, urbanistycznych, środowiskowych oraz społecznych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.4.15