baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Wizerunek wroga w kulturze politycznej.

Wojciech Buchner

T. 15, 1 (2016), s. 27-37, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The article is an attempt to explain the phenomenon of hostility in the political culture since at least the early modern era. The author argues that the image of the enemy in western political culture is being dehumanized because of his axiological depreciation. This phenomenon is analysed by using the method of the history of ideas, resorting to examples of the Reformation, religious wars and the French Revolution. Formerly these events brought about the escalation of hostilities in the public life, and today they create the veiled ideological standards of tolerance, human rights and false humanitarianism.

Artykuł stanowi próbę eksplikacji zjawiska wrogości w kulturze politycznej co najmniej od wczesnej nowożytności. Autor stawia tezę, że wizerunek wroga w kulturze zachodniej ulega procesowi dehumanizacji wskutek aksjologicznej deprecjacji adwersarza. Zjawisko to analizuje za pomocą metody historii idei, uciekając się do przykładów reformacji, wojen religijnych i rewolucji francuskiej. Te przełomowe wydarzenia stawały się niegdyś przyczyną eskalacji wrogości w życiu publicznym, a współcześnie tworzą zawoalowane postaci ideologicznych standardów tolerancji, praw człowieka i fałszywego humanitaryzmu.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2016.15.1.27