baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Emancypacja religijna a percepcja roli kobiety w sytacji migracyjnej na przykładzie polskich migrantek w Islandii.

Inga Koralewska

T. 15, 3 (2016), s. 19-32, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

W niniejszym artykule autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie o relację pomiędzy religijnością a percepcją roli kobiety w sytuacji migracyjnej. Punktem wyjścia do rozważań jest założenie, że w sytuacji migracyjnej zmianom podlega nie tylko sposób rozumienia religijności w ogóle, ale i własnej roli w procesie jej tworzenia. Migrantki pozycjonują się wobec religijności w roli sprawczego podmiotu i definiują na nowo znaczenia z nią związane. Tym samym, w ich ujęciu, religijność zyskuje wymiar indywidualny, zostaje odłączona od instytucji i przeniesiona do sfery prywatnej. W tym procesie swoistej emancypacji religijnej, doświadczenie migracji odgrywa istotną rolę. Autorkę interesuje to, czy zmiana kultury religijnej, która jest impulsem do negocjacji znaczeń związanych z religijnością, stanowi również źródło negocjowania znaczeń przypisywanych społecznej roli kobiety. Odpowiada na pytanie, opierając się na badaniach jakościowych przeprowadzonych w latach 2012–2015 wśród polskich migrantek w Islandii.

According to my research, not only migrants’ understanding of religiosity changes in migratory situation, but also the understanding of their agency in this process. Migrants position themselves as active agents and individually define their religiosity anew. As was stated, their new religiosity is individual and not institutional. There are certain grounds for supposing, that migratory experience plays a vital role in the process of religious emancipation. Goal of the paper is to answer the question whether migratory situation, apart from being a source of religiosity change, contributes also to change in attitudes towards gender roles in society. The answer is based on qualitative research conducted in years 2012–2015 in Iceland.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2016.15.3.19