baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Od tolerancji nowoczesnej do ponowoczesnej - dynamika i uwarunkowania postaw wobec migrantów i mniejszości narodowych wśród mieszkańców województwa lubuskiego w latach 2005-2014.

Maria Zielińska, Dorota Szaban

T. 16, 1 (2017), s. 7-20, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Artykuł wpisuje się w społeczną debatę dotyczącą tolerancji Polaków wobec odmiennych kultur, ras, religii, która ma szczególny wymiar w kontekście potencjalnej możliwości osiedlania się w Polsce uchodźców z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, osób z odmiennego kręgu kulturowego, w większości wyznawców islamu. W artykule przedstawione zostaną dane pochodzące z trzech edycji lubuskiego Sondażu Społecznego (lata: 2005, 2009 i 2014). Z analiz dokonanych w roku 2005 wynikało, że mieszkańców województwa lubuskiego charakteryzuje stosunkowo wysoki (w porównaniu z innymi regionami Polski) poziom tolerancji wobec imigrantów, obcokrajowców, mniejszości narodowych. W artykule przedstawione zostaną zmiany zachodzące w latach 2005–2015, kiedy w europie i na świecie miały miejsce wydarzenia, które w istotny sposób mogły zmienić nastawienie do wskazanych kategorii. Ponadto celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie poczucie polskości, tożsamości z europą i zaufanie społeczne warunkują opinie o imigrantach w Polsce.

The article is part of a social debate on Poles’ tolerance towards different cultures, races, and religions, which has a special meaning in the context of the potential possibilities of the settlement in Poland of refugees from African and Middle east countries, people from different cultural circles (mostly Muslims). The article presents data from three editions of the lubuskie Social Survey (2005, 2009 and 2014). The analysis carried out in 2005 showed that residents of the lubuskie voivodship are characterized by a relatively high level of tolerance (compared to other Polish regions) towards immigrants, foreigners and ethnic minorities. The article presents changes in the perspective of 2005–2015, when many events took place in europe and worldwide which could significantly change attitudes towards the indicated category. A further objective of this article is to answer the question whether and to what extent the sense of Polish identity with europe and public confidence determine opinions about immigrants in Poland.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.1.7