baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Haktywizm – społeczna korzyść czy zagrożenie?

Marlena Piotrowska

T. 16, 2 (2017), s. 25-39, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Artykuł koncentruje się na tematyce haktywizmu, który od lat 80. XX wieku łączy świat technologii ze światem polityki. Haktywizm jest bowiem połączeniem aktywizmu społeczno-politycznego z hakerstwem. Celem badania jest ocena haktywizmu pod kątem szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą to zjawisko. Problem badawczy niniejszego artykułu sprowadza się do pytania, czy haktywizm jest społeczną korzyścią, czy zagrożeniem? Główną tezą jest stwierdzenie, że haktywizm nie stanowi poważnego zagrożenia dla ogółu społeczeństwa i struktur państwa. W artykule został przedstawiony przegląd najważniejszych definicji haktywizmu oraz metody działań haktywistów wraz z przykładami z XXI wieku. Podjęto się również próby oceny tego zjawiska pod kątem szans i zagrożeń, jakie niesie dla obywateli i instytucji państwowych, a także zaprezentowano prognozowany kierunek rozwoju haktywizmu.

This article focuses on the theme of hacktivism, which is a marriage of the world of technology and the world of politics. Hacktivism is a combination of socio-political activism and hacking. The research problem of this article is the question, is hacktivism a social benefit or a threat? The main thesis is that hacktivism is not serious threat to the society and the state structures. The article provides an overview of the most important definitions of hacktivism and hacktivists’ techniques with the examples of the 21st century. It also attempts to assess this phenomenon in terms of the opportunities and threats posed to citizens and state institutions, and presents the projected direction of this development.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.2.25