baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w polsce - repozytoria cyfrowe jako potencjalne źródło dostępu do zasobów kulturowych.

Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik, Marta Juza

T. 16, 2 (2017), s. 89-104, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Digitalizacja dziedzictwa kulturowego staje się obecnie ważnym elementem działań instytucji krajowych i regionalnych, a także osób prywatnych i grup nieformalnych. Ułatwia ona zachowanie pamięci o przeszłości danej zbiorowości, przez co umacnia jej tożsamość. W swoim artykule przedstawiamy niektóre aspekty tych działań. Koncentrujemy się na uwarunkowaniach prawnych digitalizacji, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i Polski, a także na analizie repozytoriów zawierających zdigitalizowane obiekty. Z naszych badań wynika, iż digitalizacja jest przez prawodawców uważana za istotny element polityki kulturalnej. Badania dowodzą, że ważne staje się otwarcie centralnie zinstytucjonalizowanego procesu digitalizacji na inicjatywy oddolne (archiwa społeczne), chociaż obecnie dominującą rolę odgrywają w nim instytucje publiczne.

The digitization of cultural heritage has become significant activity of national and regional institutions as well as individual and informal groups. The process simplifies the preservation of memory of the past of a given community, thus reasserting its collective identity. In our article, we discuss some aspects of this process. We focus on the legislative determinants of digitization in relation to European Union and Polish law and we analyse the repositories, including digitized objects. Our research leads to the conclusion that digitization is seen by lawmakers as an important element of cultural policies. The research proves that unlocking the centrally institutionalized process of digitization to grass-roots initiatives (social archiving) is more and more signifi cant, even though the main role in this process is now played by public institutions.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.2.89